Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ενηλίκων στη δημοτική βιβλιοθήκη του Ηρακλείου Αττικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ενηλίκων στη δημοτική βιβλιοθήκη του Ηρακλείου Αττικής

ΒΕΡΓΑΔΗ, ΕΛΕΝΗ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

The present study aims to analyze the factors that influence the use of adult leisure in the municipal library of Heraklion, as well as the book selection criteria. The completion of this research will help to make the adult members of the library aware of adult education. It will also be interesting to analyze their view of what they derive from studying the books they choose. The survey was conducted using a qualitative method and the research data collection tool was the semi-structured interview. The sample was selected carefully and consisted of fifteen (15) adult male and female members of the municipal library of Heraklion, Attica. The findings show that adults enjoy visiting the municipal library and studying either relaxation and entertainment, or further knowledge of their work and spiritual expansion. They prefer to read literature and historical books (even historical novels), but the main obstacle they encounter with their frequency of visits to the library is the lack of leisure time. These findings reveal the real interest adults show about the book and their appreciation for what they get from reading. In addition, the modern adult's need for creative use of their leisure time seems to be even more limited.
Περιέχονται πίνακες και εικόνες
Η παρούσα έρευνα έχει στόχο να αναλύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοποίηση ή μη του ελεύθερου χρόνου των ενηλίκων στη δημοτική βιβλιοθήκη του Ηρακλείου Αττικής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής βιβλίου. Η ολοκλήρωση αυτής της έρευνας θα βοηθήσει να γίνει γνωστή η άποψη των ενήλικων μελών της βιβλιοθήκης, αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης θα είναι ενδιαφέρον να αναλυθεί η άποψή τους σχετικά με το τι αποκομίζουν από τη μελέτη των βιβλίων που επιλέγουν. Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με ποιοτική μέθοδο και το εργαλείο συλλογής δεδομένων της έρευνας ήταν η ημιδομημένη συνέντευξη. Το δείγμα επιλέχθηκε σκόπιμα και αποτελούνταν από δεκαπέντε (15) ενήλικα μέλη, άντρες και γυναίκες, της δημοτικής βιβλιοθήκης του Ηρακλείου Αττικής. Τα ευρήματα δείχνουν πως οι ενήλικοι απολαμβάνουν να επισκέπτονται τη δημοτική βιβλιοθήκη και να μελετούν είτε για χαλάρωση και ψυχαγωγία, είτε για περαιτέρω γνώσεις πάνω στην εργασία τους και πνευματική διεύρυνση. Προτιμούν να διαβάζουν λογοτεχνία και ιστορικά βιβλία (ακόμα και ιστορικά μυθιστορήματα), όμως το κύριο εμπόδιο που συναντούν σχετικά με τη συχνότητα επισκέψεών τους στο χώρο της βιβλιοθήκης, είναι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Τα ευρήματα αυτά φανερώνουν το πραγματικό ενδιαφέρον που δείχνουν οι ενήλικοι για το βιβλίο και την εκτίμηση που νιώθουν για αυτά που αποκομίζουν από την ανάγνωση. Επιπλέον φαίνεται η ανάγκη του σύγχρονου ενήλικου για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου που διαθέτουν, ακόμα και αν είναι πολύ περιορισμένος.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

library
leisure time
βιβλιοθήκη
ελεύθερος χρόνος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:28:41Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
19
181*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.