Selection of school units’ principals in Greece. Historical-comparative analysis (1985-2017)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων στην Ελλάδα. Ιστορικοσυγκριτική ανάλυση (1985-2017)
Selection of school units’ principals in Greece. Historical-comparative analysis (1985-2017)

Αδάμος, Ευάγγελος

Αργυροπούλου, Ελευθερία
Γεράκη, Ακριβούλα

Περιέχει 15 Πίνακες
Ένα από τα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η αδυναμία του να καταλήξει σε ένα μακρόπνοο μοντέλο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων: σε 32 χρόνια έχουν εφαρμοστεί εννέα νόμοι συνολικά. Ποια η οπτική της πολιτείας πάνω σ’ αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα της εργασίας, το οποίο, μαζί με άλλα, που διερευνούν την οπτική της Επιστήμης και της Ευρώπης, επιχειρείται να απαντηθεί με μια κατάδυση στους διαχρονικά αυθεντικούς εκφραστές της βούλησης της πολιτείας, τα νομοθετήματα, που αποτυπώνουν το πλαίσιο επιλογής στελεχών με βάση τη συγκυρία που τα γέννησε, γι’ αυτό και υπόκεινται σε αλλαγή, όταν μεταβληθούν και οι συνθήκες. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά περιστατικά ως παραδείγματα καθώς και η ιστορική-συγκριτική ανάλυση με τη βοήθεια της οποίας ερμηνεύτηκε κριτικά ο τρόπος επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και έγινε αντικείμενο συγκριτικής επεξεργασίας. Δεδομένου του κρίσιμου ρόλου του προσώπου που ηγείται του σχολείου, δόθηκαν επιμέρους θεωρητικές διευκρινίσεις ως προς τον χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και παρουσιάστηκε ο πολυδιάστατος ρόλος του σύγχρονου ηγέτη στον χώρο του σχολείου. Απαραίτητη κρίθηκε η παρουσίαση της οπτικής της επιστημονικής έρευνας και της ευρωπαϊκής πρακτικής, προκειμένου να αναδειχτεί κατά πόσο η ελληνική πολιτεία συγχρονίζεται με την επιστημονική γνώση και το ευρωπαϊκό παράδειγμα στο θέμα αυτό. Κεντρικό συμπέρασμα αυτής της εργασίας είναι ότι η ρύθμιση του πλαισίου επιλογής στελεχών επιβαλλόταν κάθε φορά από την πολιτική συγκυρία, σχεδιάστηκε ως ένα σύστημα πολιτικής επιρροής μέσω εργαλείων όπως η «συνέντευξη» και μόνο σε αδρές γραμμές υπήρχε συμφωνία ως προς τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του υποψηφίου και τα κριτήρια επιλογής, ενώ οι αυξομειώσεις στη μοριοδότηση επηρεαζόταν από τις ιδεολογικές προθέσεις-δεσμεύσεις της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας. Η σύντομη επέκταση του θέματος στο τέλος της εργασίας μέσω της διατύπωσης προτάσεων για ένα ορθολογικότερο σύστημα επιλογής επιχειρεί απλώς να ανοίξει ένα διάλογο πάνω στο ζήτημα και όχι να το θεμελιώσει θεωρητικά ή να το εξαντλήσει.
One of the characteristics of the Greek educational system is its incapacity to conclude to a long-term model for the selection of school units’ principals: in 32 years, nine laws in total have been implemented. What is the state’s viewpoint over this very crucial issue? This is the basic question of the work, which, along with others, they investigate the viewpoint of Science and Europe; it is ventured to be answered through an immersion into the intertemporal authentic enunciators of the state’s will, the statutes, that imprint the framework of executives’ selection based on the circumstance that germinated them, for this very reason they are subject to change, when the circumstances are also modified. For the data collection, facts were used as examples as well as the historical-comparative analysis with the aid of which the way of screening school units’ headmasters was critically interpreted and it has become a subject matter of comparative processing. Inasmuch the crucial role of the person who leads the school, there were given individual theoretical clarifications over the character of the Greek educational system and the multidimensional role of the modern leader in the school space was displayed. The presentation of the viewpoint of scientific research as well as of European practice was considered essential, in order to highlight to what extent, the Greek State is synchronized with the scientific knowledge and the European example in this matter. The Main conclusion of this work is that the regulation of the executives’ selection framework was each time imposed by the political circumstance, it was planned as a system of political influence through tools like the «interview» and only roughly was there congruence regarding the desirable features of the candidate and the screening criteria, whereas the fluctuations in the points’ aggregation were affected by the ideological intentions-commitments of each political power. The brief expansion of the subject matter at the end of the work through the enunciation of suggestions for a more rational system of selection simply endeavors to start a debate over the issue and not establish it theoretically or to thoroughly exhaust it.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

framework of selection, effectiveness, principal, interview, historical-comparative analysis, educational policy
πλαίσιο επιλογής, αποτελεσματικότητα, διευθυντής, συνέντευξη, ιστορικοσυγκριτική ανάλυση, εκπαιδευτική πολιτική

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:31:18Z
2017-09-25


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

210
113
4*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.