Teacher stress and burnout in primary school teachers: married and single teachers in times of economic crisis

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΑΓΑΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Teacher stress and burnout in primary school teachers: married and single teachers in times of economic crisis

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ

ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ , ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

0
The aim of this research paper is to conduct a qualitative approach on professional stress and burnout amongst Greek primary school teachers and to examine the relationship of these two phenomena with respect to marital status within the complex context of the economic crisis. The survey sample was comprised of 12 primary school teachers serving at schools in different regions throughout Greece. The semi-structured interview was employed as the primary means of data collection, whilst a questionnaire was used to collect demographic data. The thematic analysis of content with a priori classification was utilized for processing the interview data. The results of the survey have led us to some findings that do not have a generalizing nature, since they relate to a small sample size; they do however shed light upon certain dimensions in the examined phenomena that appeared in specific individuals. The teachers in the sample experienced professional but not severe stress, and did not appear exhausted. There were no significant differences between single and married teachers in relation to the occurrence of the two phenomena. The economic crisis has increased the professional stress in both the single and married teachers and has left its mark on their personal/family life and professional life. This survey contributes to the investigation of professional stress and burnout amongst Greek primary school teachers by supplementing and updating their limited examination within the context of the economic crisis and their even more limited study through qualitative approaches. It furthermore provides the capacity for the analytical and focused investigation of the marital status factor, in respect of which surveys provide largely contradictory conclusions, by predominantly examining marital status together with other demographic data. The research findings may: a) be the subject of study for people interested in professional stress and professional burnout amongst teachers in Greece; b) be employed in designing interventions for preventing and addressing the two phenomena amongst the teaching community; and c) constitute the basis for further research.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ποιοτική προσέγγιση του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η εξέταση της σχέσης των δυο αυτών φαινομένων με την οικογενειακή κατάσταση στο σύμπλοκο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 12 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε σχολεία διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Ως βασικό μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, ενώ για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. Για την επεξεργασία των δεδομένων των συνεντεύξεων ακολουθήθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου με a priori κατηγοριοποίηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας μάς οδήγησαν σε κάποιες διαπιστώσεις, που δεν έχουν χαρακτήρα γενικεύσεων, αφού αφορούν μικρό μέγεθος δείγματος, φωτίζουν όμως κάποιες διαστάσεις της εμφάνισης των εξεταζόμενων φαινομένων σε συγκεκριμένα άτομα. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος βίωναν επαγγελματικό άγχος, όχι όμως σε έντονο βαθμό, ενώ δεν εμφανίστηκαν εξουθενωμένοι. Δεν προέκυψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ έγγαμων και άγαμων εκπαιδευτικών σε σχέση με την εμφάνιση των δυο φαινομένων. Η οικονομική κρίση προκάλεσε αύξηση του επαγγελματικού άγχους τόσο των έγγαμων όσο και των άγαμων εκπαιδευτικών και άφησε το αποτύπωμά της στην προσωπική/οικογενειακή και επαγγελματική ζωή τους. Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει στη διερεύνηση του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπληρώνοντας και επικαιροποιώντας την περιορισμένη εξέτασή τους στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και την ακόμα πιο περιορισμένη μέσω ποιοτικών προσεγγίσεων μελέτη τους. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα αναλυτικής και επικεντρωμένης διερεύνησης του παράγοντα της οικογενειακής κατάστασης, για τον οποίο οι έρευνες, εξετάζοντάς τον στην πλειοψηφία τους μαζί με άλλα δημογραφικά στοιχεία, παρέχουν σε μεγάλο βαθμό αντικρουόμενα συμπεράσματα. Οι διαπιστώσεις της έρευνας είναι δυνατόν: α) να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης από το αναγνωστικό κοινό που ενδιαφέρεται για το επαγγελματικό άγχος και τη επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, β) να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δυο φαινομένων στον εκπαιδευτικό χώρο και γ) να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω έρευνα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

teacher stress, teacher burnout, marital status, economic crisis, primary school teachers
επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών, επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών, οικογενειακή κατάσταση, οικονομική κρίση, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:34:25Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

33
2
191*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.