δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερευνώντας τη νοηματοδότηση της καινοτομίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Analyzing the meaning of innovation in Secondary School System

Χατζησταύρου, Άννα

Παπαϊωάννου , Μαρία
Παπαϊωάννου, Μαρία
Ζακόπουλος, Βασίλειος

Η εκπαιδευτική καινοτομία βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Στη χώρα μας, ελλείψει εθνικών στρατηγικών σχεδιασμού σχετικά με την έννοια της καινοτομίας, χρησιμοποιείται ο όρος με αμφίβολο περιεχόμενο. Η παρούσα ποιοτική έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της σε θέματα εκπαιδευτικής καινοτομίας και ευελπιστεί ότι συμβάλλει στην αποσαφήνιση του όρου. Ως σκοπό της έχει να μελετήσει τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας στη διδασκαλία και τη μάθηση. Στο θεωρητικό μέρος αναλύεται η καινοτομία στο διεθνές περιβάλλον και αναδεικνύεται η κατάσταση στην Ελλάδα. Στο εμπειρικό μέρος μελετώνται ο βαθμός και τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας σε διδακτικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικών, όπως παρουσιάστηκαν σε ημερίδες οργανωμένες από σχολικούς συμβούλους σε εκπαιδευτική περιφέρεια της χώρας μας. Η κύρια μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η ανάλυση περιεχομένου (document analysis) για τα κείμενα-παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών και συμπληρωματικά η ανάλυση λόγου (discourse analysis) για συνεντεύξεις εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων. Η ποιοτική ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, βάσει κριτηρίων που ανέκυψαν από τη βιβλιογραφία, έδειξαν ότι οι περισσότερες διδακτικές προσεγγίσεις που μελετήθηκαν δεν πληρούν όλα τα κριτήρια καινοτομίας και ότι υπάρχει έλλειψη στη γνώση των εκπαιδευτικών για το τι είναι καινοτομία στη διδασκαλία και μάθηση. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και προτάσεις για αξιοποίηση της καινοτομίας από το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας.
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, σχήματα
Educational innovation is currently at the center of international concern. In Greece, in the absence of national design strategies on the notion of innovation, the term with dubious content is used. This qualitative research focuses on educational innovation and hopes to help clarify the term. Its purpose is to study the characteristics of innovation in teaching and learning. The theoretical part analyzes innovation in the international environment and highlights the situation in Greece. The empirical part deals with the extent and characteristics of innovation on teaching approaches, as presented in workshops organized by school counselors in an educational region of the country. The method adopted is mainly the document analysis for texts-presentations and additionally discourse analysis for teachers and school counselors interviews. The qualitative analysis and interpretation of results, based on criteria that emerged from the literature, showed that most teaching approaches studied did not meet all the criteria of innovation and that there was a lack of knowledge about what innovation in teaching and learning is. Finally conclusions are presented and suggestions for the use of innovation by the Greek educational system are proposed.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

καινοτόμος διδασκαλία
εκπαιδευτική καινοτομία
innovative teaching
educational innovatiion
παραδοσιακή διδασκαλία
κριτήρια καινοτομίας
traditional teaching
innovation criteria

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:37:13Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
4
151*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.