«Διερεύνηση αντιλήψεων φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως προς την επικοινωνία με τον Καθηγητή-Σύμβουλο στις Θεματικές Ενότητες ΦΥΕ 14, ΚΦΕ 60, ΕΛΠ 11 και ΕΚΠ 51».

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Research in the perceptions of students from Greek Open University in the field of communication with the professor advisor: Comparative approach of undergraduate and graduate students from four Thematic Units of different scientific section.
«Διερεύνηση αντιλήψεων φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως προς την επικοινωνία με τον Καθηγητή-Σύμβουλο στις Θεματικές Ενότητες ΦΥΕ 14, ΚΦΕ 60, ΕΛΠ 11 και ΕΚΠ 51».

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

Μπρούζος, Ανδρέας
Βορβυλάς, Γεώργιος

One of the main procedures of the learning process in open and distance education is the communication between the Professor and the student. The Professor Advisor organizes the communication process to mentally support and assist the student in his/her academic development. This research highlight the issue of the communication between professor and students applied at open and distance education especially in the Hellenic Open University with the use of Greek and international bibliography, aiming to record the perceptions of students coming from four Thematic Units of different scientific section and trying to analyze the communication with their professor. The Thematic Units are the undergraduate " FYE14" of the program "Studies in the Physical Sciences" and the postgraduate " KFE 60" of the program "Postgraduate Specialization of Physical Sciences Teachers" and the undergraduate "ELP 11" of the program "Studies in Hellenic Culture" and the postgraduate "EKP 51" of the "Education Sciences" program. The purpose of the research was to identify variations or similarities in the field of students communication with their Professor in these Thematic Units and to point out the contribution to the fulfillment of their academic obligations, based on the students responses. The data was collected by a sample of students of the above-mentioned Thematic Units in the academic year 2016-17 and the statistical processing was carried out with the statistical program SPSS 24.0. Students with their answers show the impact of communication to the fulfillment of the Thematic Unit and the contribution of communication to the learning process. The results and the conclusions after this process may attract the interest of other researchers in order to explore more widely the students perceptions of communication with their professor in Thematic Units of different scientific section.
Περιέχει: πίνακες (22)
Ένας από τους βασικότερους άξονες της μαθησιακής διαδικασίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η επικοινωνία του Καθηγητή με το φοιτητή. Ο Καθηγητής Σύμβουλος οργανώνει τη διαδικασία της επικοινωνίας, ώστε να υποστηρίζει ψυχικά το φοιτητή και να τον βοηθά στην ακαδημαϊκή του/της εξέλιξη. Η συγκεκριμένη έρευνα αναδεικνύει το θέμα της επικοινωνίας Καθηγητή- φοιτητή στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ειδικότερα στο ΕΑΠ, με τη συνδρομή ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, και αποβλέπει στο να καταγράψει τις αντιλήψεις φοιτητριών/τών τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων διαφορετικής επιστημονικής κατεύθυνσης, αναφορικά με την επικοινωνία με τον Καθηγητή τους. Οι ΘΕ είναι η προπτυχιακή «ΦΥΕ 14» του προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» και η μεταπτυχιακή «ΚΦΕ 60» του προγράμματος «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών», καθώς και η προπτυχιακή «ΕΛΠ 11» του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και η μεταπτυχιακή «ΕΚΠ 51» του προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής». Ως σκοπός της έρευνας τέθηκε ο εντοπισμός διαφοροποιήσεων ή ομοιοτήτων στον τομέα της επικοινωνίας με τον Καθηγητή σε αυτές τις ΘΕ και η συνεισφορά της στην εκπλήρωση των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων, με βάση τις απόψεις των φοιτητών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγιο από δείγμα φοιτητών των προαναφερθέντων ΘΕ το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και η στατιστική επεξεργασία διεξήχθη με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 24.0. Οι φοιτητές με τις απαντήσεις τους επισημαίνουν την επίδραση της επικοινωνίας στην υλοποίηση της ΘΕ και τη συμβολή της στη μαθησιακή διαδικασία. Τα πορίσματα που προέκυψαν μπορεί να προκαλέσουν το ενδιαφέρον μελλοντικών ερευνητών, ώστε να διερευνήσουν σε μεγαλύτερο εύρος τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με την επικοινωνία με τον Καθηγητή τους σε ΘΕ διαφορετικής επιστημονικής κατεύθυνσης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Open and Distance Education
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Καθηγητής Σύμβουλος
Scientific Section
Professor Advisor
ΕΑΠ
Adult Education
Επικοινωνία
Επιστημονική Κατεύθυνση
HOU
Communication

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T09:37:50Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
103
29*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)