"The eating habits of primary school students and the aspects of their psychophysical development ".

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όψεις της ψυχοσωματικής τους ανάπτυξης.
"The eating habits of primary school students and the aspects of their psychophysical development ".

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΤΟΒΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Childhood obesity is a chronic disease state which is growing rapidly in all countries of the world and its appearance takes epidemic proportions. It is alarming that the rate of child obesity in Greece are among the highest in Europe. The causes were identified in changing the diet from a Mediterranean type, to a more "western" type, the shift in consumption of ready and fast food and overconsumption of sugar. The diet exerts long-term effects on health and psychosomatic development shaping the nosological spectrum and expectancy of adult survival. Obesity in childhood can cause social and psychological problems. It is necessary to explore all factors, genetic and environmental to be led to reliable conclusions as to the cause and the effect thereof on the psychophysical development of children. Aim and purpose of the study is to investigate the relationship between diet and mental and physical development of children and especially their attitude towards school (positive or negative), their performance on key subjects (language and mathematics) (low –moderate- high) and social relations (social contacts, friendships, joining peer groups). The survey involved 416 students of the schools of the city of Kozani end the region (Ptolemaida, Servia, Siatista), during the school year 2016-17. The research questions and hypotheses that arise are: What are the eating habits of students enrolled in the fifth grade of primary school at the cities of Kozani, Prolemaida, Servia and Siatista during the school year 2016-2017, on what socio-economic parameters are eating habits related, whether and to what extent they affect their physical growth, their self-esteem, their attidute towards school, their performance in language and mathematics and their sociability (friend circle, joining peer groups).
Περιέχει : πίνακες, εικόνες
Η παιδική παχυσαρκία είναι μία χρόνια, νοσογόνος κατάσταση, η οποία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς σε όλες τις χώρες του κόσμου και η εμφάνισή της παίρνει επιδημικές διαστάσεις. Είναι ανησυχητικό ότι το ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Τα αίτια εντοπίζονται στην αλλαγή τις διατροφής από μια μεσογειακή τύπου, προς μια πιο «δυτικού» τύπου, η στροφή στην κατανάλωση έτοιμου και γρήγορου φαγητού και στην υπερκατανάλωση ζάχαρης. Η διατροφή ασκεί μακροπρόθεσμες επιδράσεις στη υγεία και την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών διαμορφώνοντας το νοσολογικό φάσμα και το προσδόκιμο επιβίωσης του ενήλικα. Η παχυσαρκία κατά την παιδική ηλικία μπορεί να προκαλέσει κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. Είναι αναγκαίο να διερευνηθούν όλοι οι παράγοντες, γενετικοί και περιβαλλοντικοί, ώστε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα τόσο για τα αίτια όσο και για την επίδραση αυτών στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Στόχος και σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η σχέση της διατροφής με την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και ειδικότερα με τη στάση τους απέναντι στο σχολείο (θετική ή αρνητική), την επίδοσή τους σε βασικά αντικείμενα (γλώσσα και μαθηματικά) (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) και τις κοινωνικές τους σχέσεις (κοινωνικές επαφές, φιλίες, ένταξη σε ομάδες συνομηλίκων). Στην έρευνα συμμετείχαν 416 μαθητές και μαθήτριες, από την πόλη της Κοζάνης και την περιφέρεια (Πτολεμαΐδα, Σέρβια, Σιάτιστα), το σχολικό έτος 2016-17. Τα ερευνητικά ερωτήματα, από τα οποία προκύπτουν οι σχετικές υποθέσεις, είναι τα ακόλουθα: Ποιες είναι οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών που φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη το σχολικό έτος 2016-2017 των δημοτικών σχολείων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Σερβίων και Σιάτιστας, με ποιες κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους σχετίζονται αυτές, αν και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν την σωματική ανάπτυξη τους, αν και σε ποιο βαθμό σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση τους, αν και σε ποιο βαθμό σχετίζονται με τη στάση τους απέναντι στο σχολείο, με τις επιδόσεις τους στη γλώσσα και τα μαθηματικά και αν σχετίζονται με το βαθμό κοινωνικής ένταξης (κύκλος φίλων, ένταξη σε ομάδες συνομηλίκων)

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διατροφικές συνήθειες, παχυσαρκία, εξωγενείς παράγοντες, ψυχοσωματική ανάπτυξη, προσωπικές παραμέτρους, σχολικές επιδόσεις
dietary habits, obesity, external factors, psychophysical development, personal parameters, school performance

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-29
2017-10-10T09:38:20Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
2
113*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.