ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΪΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
EDUCATION AND DIASPORA: GREEK PARENTS IN THE KINGDOM OF BAHRAIN
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΪΝ

Καραγεωργίου, Μαρία-Ιωάννα

Πλεξουσάκη, Ευφροσύνη
Κωνσταντινίδου, Χριστίνα
Ανδρούσου, Αλεξάνδρα

0
In the 21st century, the profile of the Greek immigrants, concerns the urban population, with a high level of education and professional education respectively. The new Greek immigrants, mainly, due to the structure of the Greek economy (working conditions, low salaries etc.) as well as the economic crisis which affects the Greek state, choose voluntarily to move to another country, usually with their family, seeking more favourable living and working conditions. In every multicultural society, the national team aims at cultivating in the newer generation the national language, which is an instrument of communication and an expression of the culture that is represented by the linguistic community that speaks it, as well as other cultural elements (customs and traditions), whitch shape its national identity. At the same time, the language of the host country is taught, since through it, the children get the opportunity to communicate both in school and their social and daily life. As a result, their adaptation to the new homeland is made easier. This thesis aims at examining and interpreting the practices of the newly –immigrant Greek parents, living and working in the Kingdom of Bahrain, regarding their children’s linguistic education in the new country. For the accomplishment of this examination, the views of four parents, established in the area with their families since 2010 onwards, were analyzed in depth, in order to see the efforts that these parents make in relation to the educational orientation of their children and the choices concerning their linguistic cultivation in the host country. The qualitative analysis of the responses showed that the newly-immigrant Greek parents, on the island of Bahrain, living in an environment, where English and Arabic are the predominant languages, try in various ways to cultivate in their children the English language ,which is also the basic language of education they receive in the new country. At the same time, they do not fail to preserve, spread and strengthen the language of their national origins, that is Greek.
Στον 21ο αιώνα, το προφίλ των νέων Ελλήνων μεταναστών αφορά σε αστικό πληθυσμό με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και αντίστοιχη επαγγελματική εκπαίδευση. Οι νέοι Έλληνες μετανάστες, κυρίως εξαιτίας της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας (εργασιακές συνθήκες, χαμηλοί μισθοί κ.ά) καθώς και της οικονομικής κρίσης που πλήττει το ελληνικό κράτος, επιλέγουν εκουσίως να μετακινηθούν σε άλλη χώρα, συνήθως με την οικογένειά τους, αναζητώντας ευνοϊκότερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Σε κάθε πολυπολιτισμική κοινωνία, η εθνική ομάδα επιδιώκει να καλλιεργήσει στη νεότερη γενιά την εθνική γλώσσα, η οποία αποτελεί όργανο επικοινωνίας καθώς και εκφραστή του πολιτισμού που αντιπροσωπεύει η γλωσσική κοινότητα που την ομιλεί, καθώς και άλλα πολιτισμικά στοιχεία (ήθη, έθιμα, παραδόσεις) που διαμορφώνουν την εθνική της ταυτότητα. Ταυτόχρονα, μερμνάται και η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, εφόσον μέσω αυτής τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα επικοινωνίας, τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και στην κοινωνική και καθημερινή ζωή, με αποτέλεσμα η προσαρμογή στη νέα πατρίδα να συντελείται ευκολότερα. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση και ερμηνεία των πρακτικών, των Ελλήνων γονέων νεομεταναστών που ζουν και εργάζονται στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, αναφορικά με τη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών τους στη νέα χώρα. Για την επίτευξη της διερεύνησης αυτής, αναλύθηκαν εις βάθος οι απόψεις τεσσάρων Ελλήνων γονέων, εγκατεστημένων στην περιοχή με τις οικογένειές τους από το έτος 2010 και μετά, προκειμένου να αναδυθούν οι ενέργειες που καταβάλλουν οι εν λόγω γονείς σε σχέση με τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό των παιδιών τους, καθώς και τις επιλογές όσον αφορά στη γλωσσική τους καλλιέργεια στη χώρα υποδοχής. Η ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων κατέδειξε ότι οι νεομετανάστες Έλληνες γονείς στη νήσο του Μπαχρέιν, ζώντας σε ένα περιβάλλον όπου κυρίαρχες γλώσσες είναι η αγγλική και η αραβική, προσπαθούν με ποικίλους τρόπους να καλλιεργήσουν την αγγλική γλώσσα στα παιδιά τους, η οποία είναι και βασική γλώσσα της εκπαίδευσης που λαμβάνουν στη νέα χώρα, ενώ παράλληλα δεν παραλείπουν να διατηρήσουν, να διαδώσουν και να ενισχύσουν τη γλώσσα της εθνικής τους καταγωγής, δηλαδή την ελληνική.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Διασπορά
Language
Education
Γλώσσα
Μπαχρέιν
Parents
Diaspora
Εκπαίδευση
Γονείς
Bahrain
Έλληνες
Greeks

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:40:53Z
2017-09-22


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
36
119*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.