δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
THE EFFECT OF THE ECONOMIC CRISIS IN HELLENIC SHIPPING

ΠΕΤΣΟΛΑΡΗ, ΑΝΝΑ

ΣΠHΛΙΩΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περιέχει : 17 πίνακες, 29 εικόνες + διαγράμματα.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 έπληξε τον κλάδο της ναυτιλίας, οδηγώντας σε μείωση του όγκου συναλλαγών και χαμηλή ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές. Εκτός από τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και τις επιπτώσεις της «ελληνικής κρίσης» που ακολούθησε. Συγκεντρώθηκαν ποσοτικά δεδομένα, που προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, σχετικά με την πορεία 17 δεικτών της ελληνικής ναυτιλίας (κατάπλοι και απόπλοι υπό ελληνική και ξένη σημαία, κύκλος εργασιών, επισκευές πλοίων: αριθμός και χωρητικότητα, εισροές, εκροές, καθαρά κέρδη, δύναμη στόλου: αριθμός και χωρητικότητα, αργούντα πλοία: αριθμός και χωρητικότητα, απασχόληση: σύνολο και μισθωτοί, Ακαθάριστη Προστιθεμένη Αξία) κατά τα έτη πριν και μετά την οικονομική κρίση. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας Pearson r μεταξύ αυτών και τεσσάρων δεικτών αντιπροσωπευτικών της Ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας (ΑΕΠ, ανεργία, κατανάλωση και φτώχεια). Προέκυψε στατιστικά σημαντική συνάφεια ανάμεσα στους περισσότερους δείκτες της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής ναυτιλίας, που σημαίνει ότι η ελληνική ναυτιλία δεν είναι αλώβητη από τις επιπτώσεις της κρίσης. Εξαίρεση αποτελούν οι δείκτες της χωρητικότητας του στόλου, του αριθμού και της χωρητικότητας των αργούντων πλοίων, καθώς και οι δείκτες απασχόλησης στη ναυτιλία, που έδειξαν να μη συμμεταβάλλονται με τους τέσσερις παράγοντες της ελληνικής οικονομίας ή να συμμεταβάλλονται με τρόπο μη αναμενόμενο. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης των δεικτών αυτών με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
The global financial crisis of 2008 has inflicted the shipping industry, leading to a reduction in trade volumes and a low demand for maritime transport. In addition to the consequences of the global financial crisis, Greek ship-owners were also called upon to cope with the consequences of the "Greek crisis" that followed. Quantitative data, compiled by the Hellenic Statistical Authority and the Greek Shipowners' Association, on the course of 17 Greek shipping indexes (arrivals and departures under Greek and foreign flag, turnover, ship repairs: number and capacity, inflows, outflows, net profits, fleet: number and capacity, inactive vessels: number and capacity, employment: total and salaried, Gross Value Added) during the years before and after the financial crisis. The Pearson r correlation coefficients between these and four indicators representative of Greek economic and social well-being (GDP, unemployment, consumption and poverty) were then calculated. There was a statistically significant correlation between most indicators of the Greek economy and Greek shipping, which means that Greek shipping is not untouched by the effects of the crisis. The exceptions are the fleet capacity, the number and capacity of inactive vessels, as well as the employment in shipping indexes, which did not correlate with the four factors of the Greek economy or correlated unexpectedly. For this reason, further investigation of the relationship between these indicators and the course of the Greek economy is needed.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

απόπλοι
unemployment,
Gross Value Added.
arrivals
consumption
employment
economic crisis
φτώχεια
ΑΕΠ
GDP
κατανάλωση
ανεργία
Ακαθάριστη Προστιθεμένη Αξία.
shipping
καθαρά κέρδη
απασχόληση
οικονομική κρίση
κατάπλοι
delays
net profits
poverty
κύκλος εργασιών
ναυτιλία
turnover

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:50:08Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
124
20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.