ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
CONTRACTUAL BANKING STUDY BUSINESS CASES CONTRACTUAL BANK OF PIRAEUS BANK IN PELLA
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ

ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΑ, ΟΛΓΑ

ΤΟΥΝΤΑΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η παρούσα ερευνητική εργασία εντάσσεται στο πεδίο της Τραπεζικής Συμβολαιακής. Επιχειρείται μία ανάλυση της σύγχρονης χρηματοδότησης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας από τις τράπεζες μέσω της συμβολαιακής γεωργίας με σκοπό να αναδείξει τα οφέλη και την προοπτική ανάπτυξης της Τραπεζικής συμβολαιακής. Η διατριβή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται μια εισαγωγή του θέματος και παρατίθεται βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο δεύτερο επιχειρείται η αποσαφήνιση του όρου της Συμβολαιακής Γεωργίας και ακολουθεί σύντομη ιστορική ανασκόπηση σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Στο τρίτο κεφάλαιο αποτυπώνονται τα οφέλη που προσφέρει η Συμβολαιακή Γεωργία στα δύο κύρια εμπλεκόμενα μέρη ( παραγωγούς και επιχειρήσεις) αλλά και τα πιθανά μειονεκτήματα αυτής. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις ανάγκες, τα εμπόδια, τα είδη χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην τραπεζική χρηματοδότηση και στις ελληνικές τράπεζες που υποστηρίζουν προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αρχικά η πρώτη έρευνα που έγινε για την Τραπεζική συμβολαιακή στην Ελλάδα από τη Γεωπονική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κι έπειτα παρατίθεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την περιγραφική στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των προγραμμάτων SPSS και Excel. Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα. Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής: Η Τραπεζική συμβολαιακή από το 2013, δηλαδή το χρόνο έναρξης της εφαρμογής της, έως το 2017 παρουσιάζει μια δυναμική ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο και μια τάση για συνέχεια της ανάπτυξης αυτής. Παράγοντες που ευνόησαν κι ευνοούν αυτήν την ανάπτυξη αναδείχτηκαν κυρίως οι ανάγκες για χρηματοδότηση των αγροτών, όπως παρουσιάζονται ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας τα τελευταία επτά χρόνια, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των συμβαλλόμενων μερών, καθώς και η εμπιστοσύνη που διαμορφώθηκε στις μεταξύ τους σχέσεις. Τέλος σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα με την έρευνα είναι το γεγονός θετικής συσχέτισης της συμμετοχής των αγροτών στη Τραπεζική συμβολαιακή με τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
This research is a part of the field of the Contract Banking. An analysis of the modern financing of the primary sector of our economy by banks through contract farming in order to highlight the benefits and the prospects of development in the Contract Banking is attempted. The dissertation consists of seven chapters. At the first an introduction to the subject and a bibliographic review are given. At the second a clarify of the term of Contract Farming is presented and follows a brief historical review for Greek and world level. At the third chapter the benefits which are offered by Contract Farming to the two main parties which are involved (producers and businesses) are noticed and its possible disadvantages. At the fourth chapter are referred the needs, the barriers, the types of financing of the agriculture sector in developing countries, the bank financing and the Greek banks that support the contract farming programs. At the fifth chapter, firstly the first research which became about the Contract Banking in Greece from the Department of Agricultural of the Aristotle University and then the methodology which was used for this research are presented. At the sixth chapter, are presented and analyzed the results which are obtained from the descriptive statistical analysis which was performed by using of the SPSS and Excel programs. Finally, at the seventh chapter follow the conclusions. The main conclusions of the survey are as follows: The Contract Banking from 2013, i.e. the start date of its implementation, until 2017 shown a dynamic development in the agriculture area and a tendency for its continuation. The factors that favored this development were mainly the needs for farmers' funding, as they were particularly presented after the economic crisis that had hit our country over the past seven years, the satisfaction of the requirements of the parties, and the confidence that was developed in their relationships. Finally, an important element according to the survey is the fact that there is a positive correlation between the participation of farmers in the Contract Banking with the smaller age groups and the high educational level.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
CONTRACT FARMING
CONTRACTUAL BANKING

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:51:01Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
89
2*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.