Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
THE PRIVATE LABEL IN THE RETAIL SECTOR-SUPER MARKET IN GREECE
Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗ, ΔΑΝΑΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΣΜΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στους λόγους προτίμησης και το βαθμό ικανοποίησής τους από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συγκριτικά με των επώνυμων προϊόντων. Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που εξάχθηκαν είναι η προτίμηση των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, κυρίως λόγω της χαμηλής τους τιμής. Η χαμηλή τιμή, βέβαια, δεν είναι το μοναδικό κριτήριο και ίσως για αυτό το λόγο τα μερίδια αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας θεωρούνται ικανοποιητικά για κάποιες, κυρίως δυτικές χώρες, και αρκετά χαμηλά για κάποιες άλλες, κυρίως ανατολικές χώρες. Το πρώτο μέρος της εργασίας μας αποτελεί μια βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, τα μερίδια αγοράς τους και τις στρατηγικές ανάπτυξής τους. Ακόμη, γίνεται εκτενής αναφορά στον ορισμό των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, την κατηγοριοποίησή τους, την ιστορική τους αναδρομή και τα μερίδια αγοράς τους διεθνώς. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται και αναλύονται τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας, βάσει των ραβδογραμμάτων που παρατέθηκαν, η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, μέσω του ελέγχου ανεξαρτησίας X^2 του στατιστικού προγράμματος SPSS, τα συμπεράσματα και οι υποδείξεις για περαιτέρω έρευνα. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της στάσης των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το δείγμα μας (210 ερωτώμενοι) συγκεντρώθηκε από καταναλωτές που διαμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι ψωνίζουν από σούπερ μάρκετ της περιοχής τους. Λέξεις-Κλειδιά: σούπερ μάρκετ, μερίδια αγοράς, στάση καταναλωτή, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, επώνυμα προϊόντα.
In recent years, research on consumer attitudes towards private label products has been increasing. Particular emphasis was given on the reasons of preference and degree of satisfaction from the consumption of private label products, in comparison to branded products. One main finding is the consumer preference for private label products due to their low price. Nonetheless, price is not the only criterion of consumer behavior and perhaps this is why the market share of private label products are considered satisfactory in some western countries, while they remain at low levels elsewhere, especially in eastern countries. In the first part of this paper, there is a bibliographic research on the supermarket industry, focusing on its market share and growth strategies. Furthermore, there is an extensive reference concerning the definition of private labels products their categorization, their historical retrospective and their market shares internationally. In the second part, the findings of the primary research are presented and analyzed with the use of blueprints, statistical analysis and the X-2 independence check of the SPSS statistical program. Finally, there are the conclusions of this paper and suggestions for further research. The purpose of this research is to investigate the attitudes of consumers towards private label products. Our sample (210 respondents) is consisted of consumers residing in Northern Greece, who shop at their local supermarket. Key words: supermarkets, markets share, consumer behavior, private label products, branded products.
ΠΙΝΑΚΕΣ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ,ΕΙΚΟΝΕΣ

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
PRIVATE LABEL

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:51:50Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
13
106*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.