ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ META ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ISLAMIC BANKING: ETHICS AND FINANCIAL/BANKING PRODUCTS - THE ECONOMIC POSITION OF ISLAMIC AGAINST CONVENTIONAL BANKS AFTER THE INTERNATIONAL CRISIS OF 2007
ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ META ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2007

ΚΑΤΣΙΚΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΔΟΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η παρούσα διατριβή καλείται να διερευνήσει τις διαφορές της ισλαμικής και της συμβατικής τραπεζικής, δεδομένης της συμμόρφωσης των ισλαμικών τραπεζών με τον θρησκευτικό ισλαμικό νόμο της Σαρία. Η μελέτη πραγματοποιεί ανάλυση αριθμοδεικτών με δευτερογενή δεδομένα από τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 9 ισλαμικών και 9 συμβατικών τραπεζών για την περίοδο 2008-2016, προκειμένου να εξεταστεί και να αναλυθεί πώς ο κάθε δείκτης αποτελεί κριτήριο για την κατάταξη των ισλαμικών και των συμβατικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Από τη συγκριτική ανάλυση των ισλαμικών και των συμβατικών τραπεζών, αλλά και την ανάλυση περίπτωσης της RHB Islamic Bank Berhad, διαπιστώνεται ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη συμμόρφωση με τη Σαρία και την αποδοτικότητα των ισλαμικών τραπεζών. Η αυστηρή εταιρική διακυβέρνηση συμβάλλει στην τήρηση των απαγορεύσεων της Σαρία υπό την εποπτεία της Επιτροπής της Σαρία. Επιπλέον, παράγοντες που καθορίζουν την αποδοτικότητα των ισλαμικών τραπεζών συγκριτικά με τις συμβατικές τράπεζες είναι η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητα, στοιχεία που καθιστούν τις ισλαμικές τράπεζες περισσότερο φερέγγυες. Οι δείκτες χρέους είναι ελεγχόμενοι και ο δείκτης αποτελεσματικότητας C/I αποδεικνύει ότι οι ισλαμικές τράπεζες έχουν αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά την πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ισλαμικές τράπεζες ήταν περισσότερο αποδοτικές κατά τη διάρκεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης με επιμερισμό κινδύνου και της συμμόρφωσης με τη Σαρία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης με επιμερισμό κινδύνου. Αναφορικά με τις προοπτικές της ισλαμικής χρηματοδότησης, η μελέτη διαπιστώνει ότι η βελτιωμένη υποδομή, η πιο ολοκληρωμένη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, η ευρύτερη βάση επενδυτών και εκδόσεων και η αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών καθιστούν την ισλαμική χρηματοδότηση ως μία ταχέως εξελισσόμενη βιομηχανία, η οποία απευθύνεται στην κάλυψη των αναγκών των μουσουλμανικών πληθυσμών, ακόμα και σε δικαιοδοσίες όπου ο μουσουλμανικός πληθυσμός δεν αποτελεί πλειοψηφία.
This thesis seeks to explore the differences between Islamic and conventional banking, given the compliance of Islamic banks with Sharia's Islamic religious law. The study analyzes secondary data from the published financial statements of 9 Islamic and 9 conventional banks for the period 2008-2016 in order to examine and analyze how each ratio is a criterion for the classification of Islamic and conventional banks during the global financial crisis. From the comparative analysis of the Islamic and conventional banks, as well as the case analysis of RHB Islamic Bank Berhad, the study finds a correlation between compliance with Sharia and the profitability of Islamic banks. Strong corporate governance contributes to the observance of Sharia restrictions under the supervision of the Sharia Commission. In addition, factors that determine the profitability of Islamic banks compared to conventional banks are capital adequacy and liquidity, which both make Islamic banks more creditworthy than conventional banks. Debt ratios are controlled and the C / I efficiency ratio shows that Islamic banks have addressed the recent global financial crisis more effectively. There is no doubt that Islamic banks were more profitable during the international financial crisis as a result of risk sharing and Sharia compliance, while contributing to financial stability as a result of profit and loss sharing (PLS) funding. Regarding the prospects of Islamic funding, the study finds that the improved infrastructure, a more integrated supply of products and services, a wider investor and publishing platform, and increased cross-border transactions are factors that make Islamic funding a fast-moving industry, able to meet the needs of Muslim populations, even in jurisdictions where the Muslim population is not a majority.
Η παρούσα διατριβή καλείται να διερευνήσει τις διαφορές της ισλαμικής και της συμβατικής τραπεζικής, δεδομένης της συμμόρφωσης των ισλαμικών τραπεζών με τον θρησκευτικό ισλαμικό νόμο της Σαρία. Η μελέτη πραγματοποιεί ανάλυση αριθμοδεικτών με δευτερογενή δεδομένα από τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 9 ισλαμικών και 9 συμβατικών τραπεζών για την περίοδο 2008-2016, προκειμένου να εξεταστεί και να αναλυθεί πώς ο κάθε δείκτης αποτελεί κριτήριο για την κατάταξη των ισλαμικών και των συμβατικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Islamic banking
ισλαμικές τράπεζες
Islamic banks
χρηματοπιστωτική κρίση
συμβατικές τράπεζες
ισλαμική τραπεζική
ισλαμική χρηματοδότηση
financial crisis
Islamic finance
conventional banks

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-10T09:52:28Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
127*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.