δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διευρεύνηση της σεισμικής ανελαστικής συμπεριφοράς βαθιών θεμελιώσεων
INVESTIGATION OF SEISMIC INELASTIC BEHAVIOR OF DEEP FOUNDATIONS

ΠΑΝΑΓΑΚΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΙΤΣΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

the master thesis contains tables, charts and figures
Οι πάσσαλοι θεμελιώσεως χρησιμοποιούνται για μεταφέρουν τα φορτία της ανωδομής σε βαθύτερες εδαφικές στρώσεις. Η φέρουσα ικανότητα ενός πασσάλου εξαρτάται από το υλικό και την γεωμετρία κάθε πάσσαλου (ως μεμονομένο στοιχείο), την μεταξύ τους απόσταση, την αντοχή του περιβάλλοντος εδάφους, τον τρόπο κατασκεύης ή τοποθέτησης τους και την διεύθυνση της φόρτισης. Εξετάζεται η συμπεριφορά πασσάλων όπου φορτίζονται με εγκάρσιες δράσεις. Η συμπεριφορά πασσάλων υπό εγκάρσια φόρτιση χαρακτηρίζεται ως μη-γραμμική. Σκοπός της ΔΕ είναι να εξετάσουμε τη συμπεριφόρα μιας θαλάσσιας πλατφόρμας επί πασσάλων λαμβάνοντας υπόψιν την επιρροή του εδάφους και την μη-γραμμική συμπεριφορά του κάνοντας χρήση διαφόρων μη-γραμμικών υστερητικών μοντέλων.
Piles are commonly used to transfer vertical (axial) forces, arising primarily from gravity (e.g. the weight of a superstructures) and vertical live loads that act on the superstructure. The bearing capacity of a pile depends on its material type, its geometry as a single element, the spacing in between the piles, its installation to the ground and the direction of the load. Under this thesis, the behavior of the pile loaded with lateral forces is examined. This behavior of the pile is characterized as non-linear. The purpose of the master thesis is to look at the behavior of a wharf structure founded on piles, taking into account the influence of the soil and its non-linear behavior, by using various nonlinear hysteresis models.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

pile foundation
Hysteric model of Ramberg- Osgood
RUAUMOKO
bi-linear hysteresis model
wharf structure
lateral forces
composite structure
pushover (monotonic) analysis
p-y curves
cyclic analysis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-10-10T09:53:39Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
7
118*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.