δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η υποκίνηση των εργαζομένων στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης
Motivation of employees in hotels in Thessaloniki

Δημητρίου, Βασίλειος

Ζούνη, Γεωργία
Κιλιπίρης , Φώτιος
Κιλιπίρης, Φώτιος

Πίνακες, σχήματα
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εντοπίσει τους παράγοντες που υποκινούν τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, καθώς και να προσδιορίσει την εργασιακή τους ικανοποίηση. Επίσης, διερευνά την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών, στους παράγοντες υποκίνησης και την εργασιακή ικανοποίηση. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με κλειστού τύπου ερωτηματολόγια σε δείγμα 121 εργαζομένων. Τα ευρήματα ανέδειξαν ότι από τους δέκα (10) παράγοντες υποκίνησης του μοντέλου Kovach (1987), οι τρείς σημαντικότεροι για τους εργαζομένους στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης είναι: 1) ο καλός μισθός, 2) οι εργασιακές συνθήκες, 3) η επιβράβευση καλής απόδοσης. Ενώ, σύμφωνα με την κλίμακα εργασιακής ικανοποίησης Warr, Cook & Wall (1979), ο βαθμός ικανοποίησης τους βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα (μ.ο. 4,70). Επιπρόσθετα, από το στατιστικό έλεγχο ANOVA και ttests, εντοπίστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις δημογραφικές μεταβλητές (όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, η διοικητική ιεραρχία) και στους ενδογενείς παράγοντες υποκίνησης και εργασιακής ικανοποίησης. Συμπερασματικά, προέκυψε ότι οι διαφορετικές δημογραφικές ομάδες αναζητούν διαφορετικούς παράγοντες υποκίνησης, ενώ διαφοροποιείται και η εργασιακή τους ικανοποίηση. Τέλος, αναλύθηκε η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και διατυπώθηκαν προτάσεις σχετικά με τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων παροχής κινήτρων για διαφορετικούς τύπους εργαζομένων.
This paper attempts to identify the factors that motivate employees in hotels in Thessaloniki as well as to determine their job satisfaction. It also investigated the impact of demographic characteristics on motivation factors and job satisfaction. For the collection of data, a quantitative survey was conducted with closed-ended questionnaires in an sample of 121 employees. The findings revealed that among the ten (10) motivation factors of Kovach’s model (1987) the three most important for employees in hotels in Thessaloniki are: 1) good salary, 2) working conditions, 3) rewarding good performance. While according to the job satisfaction scale, Warr, Cook & Wall (1979) their level of satisfaction is moderate (mean 4.70). In addition from the statistical analysis ANOVA and t-tests significant differences were found in demographic variables (such as age, marital status, educational level, administrative hierarchy) and intrinsic factors of motivation and job satisfaction. In conclusion it has emerged that different demographic groups are looking for different motivation factors, while their job satisfaction is different. Finally the impact of demographic characteristics was analyzed and recommendations were made regarding the creation of specific incentive programs for different types of workers.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

εργαζόμενοι ξενοδοχείων
υποκίνηση
δημογραφικά χαρακτηριστικά
Θεσσαλονίκη
εργασιακή ικανοποίηση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:56:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
17
119*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.