Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία, εκπαιδευτική μεθοδολογία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ως μέσο κριτικού στοχασμού και η αξιοποίησή της ως διδακτική πρακτική. Η περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος "Εκπαίδευση Ενηλίκων" στο Ε.Α.Π.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τhe Transformative Learning through the Esthetics Εxperience , educational methodology of transformative learning in Adult Education as a mean of critical reflection and its exploitation as teaching practice. The case of postgraduate students of the "Adult Education" at Hellenic Open University.
Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία, εκπαιδευτική μεθοδολογία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ως μέσο κριτικού στοχασμού και η αξιοποίησή της ως διδακτική πρακτική. Η περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος "Εκπαίδευση Ενηλίκων" στο Ε.Α.Π.

Κορδέλα, Αφροδίτη

Παπαγεωργίου, Ήρα
Μέγα, Γεωργία

Η παρούσα διπλωματική εργασία διεξάγεται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών σπουδών του Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η αξιοποίηση της «Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» ως εκπαιδευτική μεθοδολογία και ως ποιο βαθμό δίνει τη δυνατότητα να προαχθεί η κριτική σκέψη και ο κριτικός στοχασμός .Επίσης, πώς αξιοποιήθηκαν τα στάδια της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» στη διδακτική πράξη και πώς κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας που απαιτούσε την εξάσκηση της μεθόδου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας . Επιπλέον, σκοπεύουμε να διερευνήσουμε, αν μετά το τέλος της εκμάθησης αυτής της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, οι εκπαιδευόμενοι- εκπαιδευτές ήταν σε θέση ή διατεθειμένοι να εφαρμόσουν μια ανάλογη διδακτική προσέγγιση, καθώς και την εμπειρία αυτών που την ενέταξαν στη δική τους εκπαιδευτική διαδικασία. Η έρευνα διεξήχθη σε εκπαιδευτικό χώρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου στην Αθήνα, κατά την τέταρτη Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (Ο.Σ.Σ) των μεταπτυχιακών φοιτητών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που παρακολουθούσαν την ΕΚΕ 52. Για τη συλλογή δεδομένων υιοθετήθηκε ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου, με εργαλεία το ερωτηματολόγιο και τη συνέντευξη προκειμένου να λάβουμε υψηλότερης ποιότητας δεδομένα. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 58 μεταπτυχιακοί φοιτητές και δυο Καθηγητές- Σύμβουλοι. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας υπάρχει άρρηκτος δεσμός μεταξύ της «Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» και του κριτικού στοχασμού. Η εκπαιδευτική διεργασία μέσω της μεθόδου διευκόλυνε κατά μεγάλο ποσοστό την κριτική σκέψη και τον στοχαστικό διάλογο. Η επαφή με τα έργα Τέχνης οδήγησε στον αναστοχασμό και την αλλαγή της στάσης πολλών εκπαιδευτών , οι οποίοι προτίθενται να την υιοθετήσουν.
This diploma thesis is being conducted in the framework of the completion of postgraduate studies of the Adult Education Program and accomplished at the Hellenic Open University. The aim of the diploma thesis is to explore the reclamation of “Τhe Transformative Learning through the Esthetics Εxperience” as an educational methodology and to what extent it is possible to promote critical thinking and critical meditation. Also, how the steps of the method “Τhe Transformative Learning through the Esthetics Εxperience” were used in the teaching practice and how during the writing of the thesis which required the practicing of method in the context of the thematic unit. In addition, we intend to research, if after the end of learning the educational methodology, the trainee- trainers were in place or willing to implement a similar teaching approach, as well as the experience of those who included it in their own educational process. The research was conducted in an educational area of the Hellenic Open University in Athens, at the Fourth Group Advisory Meeting of Postgraduate Students of Adult Education that they were attending EKE52. For the data collection was adopted a combination of quantitative and qualitative methods, with questionnaire and interview tools, in order to get higher quality data. The research was attended by 58 postgraduate students and two Teachers-Consultants. According to the research findings, there is an inseparable link between the “Τhe Transformative Learning through the Esthetics Εxperience” and the critical meditation. The educational process through the method greatly facilitated the critical thinking and the wise dialogue. Contact with the Artworks led to reflection and changed the attitude of many trainers, who intend to adopt it.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση ενηλίκων, Τέχνη, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Κριτικός Στοχασμός, Αισθητική Εμπειρία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T09:59:20Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

132
46
3*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.