Τhe use of experimental simulation software in teaching Thermochemistry

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η χρήση των λογισμικών προσομοίωσης πειραμάτων στη διδασκαλία της Θερμοχημείας
Τhe use of experimental simulation software in teaching Thermochemistry

Κουπάδη, Στυλιανή

Πλακατούρας, Ιωάννης
Γαβριήλ, Δημήτριος

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης.Οι εφαρμογές των ΤΠΕ έφεραν ριζικές αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας και τα πλεονεκτήματά τους είναι πολλά. Μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών λογισμικών που αφορούν τη Χημεία αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Με τη χρήση τους διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και αντιμετωπίζονται πολλά προβλήματα και δυσκολίες που παρουσιάζει η παραδοσιακή προσέγγιση, ειδικά στην εργαστηριακή διδασκαλία σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, στο κόστος και στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.Τα εικονικά εργαστήρια δίνουν τη δυνατότητα να προσομοιωθούν οικονομικά, με ασφάλεια και ταχύτητα , πειράματα Χημείας που θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εκτελεστούν στην πραγματικότητα. Το πραγματικό εργαστήριο έχει αναμφισβήτητα τη γοητεία του αλλά οι δυσκολίες του το είχαν αφήσει στο περιθώριο. Οι προσομοιώσεις, παρά τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν, μπορούν να θεωρηθούν μια βιώσιμη λύση, αν όχι για να αντικαταστήσουν, τουλάχιστον για να συμπληρώσουν το παραδοσιακό εργαστήριο. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων προκάλεσε αντιδράσεις, έχει όμως και πολλούς υποστηρικτές. Βέβαια, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι από μόνη της η εισαγωγή αυτή είναι αρκετή για να επιφέρει την οποιαδήποτε αλλαγή ούτε ότι οι ΤΠΕ αποτελούν πανάκεια για τη λύση όλων των προβλημάτων της εκπαίδευσης : το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι ΤΠΕ είναι σημαντικό για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί η χρήση των λογισμικών προσομοίωσης πειραμάτων στη διδασκαλία της Χημείας και ειδικότερα της Θερμοχημείας. Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται διερεύνηση της σημασίας του εργαστηρίου στη διδασκαλία και σύγκριση του πραγματικού εργαστηρίου με τις προσομοιώσεις στο εικονικό εργαστήριο. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα λογισμικά που έχουν εφαρμογές στον τομέα της Θερμοχημείας και στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται προτεινόμενα σενάρια διδασκαλίας τα οποία αξιοποιούν τις εφαρμογές αυτές.
The rapid development of information and communication technologies could not have left the education sector unaffected. ICT applications have radically changed the teaching style and their benefits are many. A great deal of educational software related to Chemistry has been developed over the last few decades. Its use facilitates the educational process and addresses the many problems and difficulties of the traditional approach, especially in laboratory teaching on safety-related issues, cost, and time and resource savings. Virtual Laboratories give the opportunity to simulate economically, safely and quickly chemistry experiments that would be difficult, if not impossible, to actually be carried out. The real lab has undoubtedly its charm but its difficulties have left it on the sidelines. Simulations, despite the disadvantages they present, can be considered a viable solution if not to replace, at least to complement the traditional workshop. The introduction of ICT in educational institutions at all levels has prompted reactions, but it is also widely supported. Of course, this introduction alone is not enough to bring about any change and ICT is not a panacea for the solution of all the problems of education; the context in which ICT is integrated with teaching is important for the best use of the opportunities it offers. In this Master's thesis, an attempt is made to study the use of experimental simulation software in the teaching of Chemistry and Thermochemistry in particular. The bibliographic review explores the importance of the laboratory in teaching and the comparison of the real laboratory to the simulations in the virtual laboratory. In addition, a reference is made to specific software that has applications in the field of Thermochemistry, and in the last part proposed teaching scenarios that utilize these applications are presented.
Περιέχει διαγράμματα και εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

εικονικά εργαστήρια
εκπαιδευτικά λογισμικά
θερμοχημεία
educational software
virtual laboratory
teaching scenarios
πειραματική διδασκαλία
προσομοιώσεις
διδακτικά σενάρια
experimental teaching
thermochemistry
simulations

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-10T09:59:41Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
111
26*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.