Στρατηγικά Τουριστικά Σχέδια Μάρκετινγκ. Μελέτη Περίπτωσης "Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Νομού Άρτας"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Strategic Tourism Marketing Plans. Case Study "Tourist Promotion Plan of Arta prefecture"
Στρατηγικά Τουριστικά Σχέδια Μάρκετινγκ. Μελέτη Περίπτωσης "Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Νομού Άρτας"

Μπόκου, Γεωργία

Γεραντώνης , Νικόλαος
Ζαΐρης , Αντώνιος

Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πηγές εσόδων, ίσως την σημαντικότερη, για τις παραδοσιακά τουριστικές περιοχές. Ο βασικότερος παράγοντας διαφοροποίησης και ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος αλλά και οι κυριότεροι πόλοι έλξης της τουριστικής ζήτησης αποτελούν κατά κύριο λόγο οι τουριστικοί προορισμοί μιας χώρας. Όποτε, καθιστάτε αναγκαία η ενίσχυση της προβολής των τουριστικών προορισμών τόσο στην χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Σε όλη αυτή την πολυσύνθετη διαδικασία πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το “μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών". Εκ παραλλήλου, το τουριστικό προϊόν είναι ιδιαίτερο, άυλο, εύθραυστο, πολύπλευρο, δεν είναι ποτέ σταθερό και δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν οι παραδοσιακές τεχνικές μάρκετινγκ όπως στα συνηθισμένα προϊόντα. Γενικότερα, η φιλοσοφία του μάρκετινγκ επικεντρώνεται στις ανάγκες και στις προτιμήσεις των καταναλωτών, έχοντας ως βασικό στόχο την ικανοποίηση τους. Η όλη διαδικασία επιτυγχάνεται, προσφέροντας στους καταναλωτές το καταλληλότερο, το βέλτιστο, το ιδανικό “μείγμα μάρκετινγκ”, το οποίο συντίθεται από το προϊόν, την τιμή, την προώθηση αλλά και την διανομή. Στην εποχή μας, η οικονομική κρίση, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ο ισχυρός ανταγωνισμός τόσο ανάμεσα στις τουριστικές επιχειρήσεις όσο και στους τουριστικούς προορισμούς οδήγησε στην επιτακτική ανάγκη εφαρμογής του μάρκετινγκ. Με την συμβολή του μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα του σχεδίου μάρκετινγκ ένας τουριστικός προορισμός δύναται να προσδιορίσει το προσφερόμενο προϊόν του και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Επιπρόσθετα, το σχέδιο μάρκετινγκ, ως ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο, συμβάλλει στην διερεύνηση και ανάλυση εναλλακτικών τρόπων προώθησης και διανομής και συνθέτει την τιμολογιακή πολιτική ενός προορισμού. Συνεπώς, προκύπτει η έντονη ανάγκη για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μάρκετινγκ για τον Νομό της Άρτας, ώστε να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξής της περιοχής και να αποτελέσει έναν οδηγό και για τις υπόλοιπες ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Για να εκπονηθεί ένα σχέδιο μάρκετινγκ τουριστικού προορισμού θα πρέπει να προσδιοριστούν, να συλλεχθούν, να αναλυθούν και να ερμηνευθούν τα στοιχεία του πολυσύνθετου περιβάλλοντος του προορισμού, στην προκειμένη περίπτωση του Νομού Άρτας. Αναλυτικότερα, στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστούν:  Θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου του τουρισμού στην Ελλάδα.  Θεωρητική προσέγγιση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και πιο συγκεκριμένα του ορεινού τουρισμού.  Θεωρητική προσέγγιση των βασικότερων εννοιών του μάρκετινγκ και ειδικότερα των τουριστικών σχεδίων μάρκετινγκ προορισμού.  Συλλογή, καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων του Νομού Άρτας, με την συμβολή πρωτογενούς αλλά και δευτερογενούς έρευνας.  Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ επιδιώκοντας να διαμορφωθεί συγκεκριμένη πολιτική τουριστικής διαχείρισης του Νομού Άρτας και να επισημανθεί η σπουδαιότητα των σχεδίων για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Το παρόν τουριστικό σχέδιο μάρκετινγκ γίνεται με σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού στον Νομό Άρτας μέσα από μεθοδευμένες, συγκεκριμένες κινήσεις και δράσεις ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής.
Περιέχει : Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
Tourism comprises perhaps the most important source of income for traditionally tourist areas. The factor that plays, above all, a key role in applying differentiation to, and boosting of the tourism product, and which also serves as a portfolio of attractions that stimulate tourist demand, is the existence of tourist destinations within a country. In this line, it is deemed as necessary to further support and enhance the promotion of tourist destinations that exist in our country, both in the domestic, and global market. The implementation of “tourist destination marketing” is a multifaceted process that is considered to be essential, in order to achieve this goal. At the same time, it should be reported, that the tourism product is characterized by its special, intangible, fragile, multidimensional, and volatile nature, which prohibits the use of traditional marketing techniques and methods, which are normally used in ordinary products. It is generally accepted, that the primary objective of the philosophy of marketing is to satisfy the various consumer needs and tastes. This objective is achieved by providing consumers with the most appropriate and optimized “marketing mix”, which meets their needs in an ideal way, and which is composed by the elements of the product, price, promotion, and positioning (through distribution). Nowadays, the current economic crisis, rapid development of technology, and strong competition that exists among both the producers of tourism services and products, and tourist destinations, has made imperative the application of the process of marketing. Through this process, and more specifically, through the implementation of the marketing plan, it has been possible for tourist destinations to correctly identify the specific product that they offer and the specific market to which they appeal. In addition, the marketing plan, as a scientifically-based tool, can contribute towards the investigation and analysis of alternative methods of promotion and distribution, and establishment of the overall pricing policy to be applied at the destination. Hence, the preparation of an integrated marketing plan for the Prefecture of Arta is urgently required, in order to contribute to the further development and growth of the region, and serve as a guide for other mountainous areas of Greece. In order to prepare a tourist destination marketing plan, the elements that compose the complex environment of the destination, which is, in this case, the Prefecture of Arta, should be identified, collected, analyzed, and interpreted. In more detail, in this diploma thesis, the following will be illustrated:  Theoretical approach of the tourism phenomenon in Greece.  Theoretical approach of alternative tourism forms, and more specifically, of mountainous tourism.  Theoretical approach of key marketing concepts, and more specifically, of tourist destination marketing plans.  Collection, recording, analysis, and interpretation of the data that apply to the Prefecture of Arta, assisted by the implementation of primary, as well as secondary research.  Preparation of a Strategic Marketing Plan, aiming to establish the specific policy to be applied to the tourism management approach that is going to be implemented within the Prefecture of Arta, and also highlighting the importance of similar plans for other mountainous areas of Greece as well. This tourism marketing plan is prepared under the purpose of exploring the possibility to develop mountainous tourism in the Prefecture of Arta, through the application of organized, specific, and targeted methods and actions, in order to contribute to further boosting the overall development of this region.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ο Νομός της Άρτας
Ανάπτυξη Ορεινών Προορισμών
Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Προορισμού
Ορεινοί Προορισμοί

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:34:36Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
156
206*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.