Διερεύνηση των απόψεων των καθηγητών Βιολογίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εισαγωγή μαθήματος Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Exploring secondary Biology teachers’ views on the introduction of Sexual Education as a school subject
Διερεύνηση των απόψεων των καθηγητών Βιολογίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εισαγωγή μαθήματος Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης

Κατσικάρου, Βασιλική

Γαρδικιώτης, Αντώνιος
Δημόπουλος, Κωνσταντίνος

This qualitative postgraduate dissertation explores the perceptions of Secondary Education biology teachers about introducing a course of Sexual Education in the Greek school in order to highlight important points that could contribute to the future design of such a course. The objectives and content of such a course, the specialty and qualifications of the teacher who will teach it and the possible obstacles to the introduction of the course in Secondary Education are explored.improvement.
Η παρούσα ποιοτική εργασία διερευνά τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Βιολογίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εισαγωγή μαθήματος Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΣΔ) στο ελληνικό σχολείο προκειμένου να αναδειχθούν σημαντικά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο μελλοντικό σχεδιασμό ενός τέτοιου μαθήματος. Διερευνώνται οι στόχοι και το περιεχόμενο ενός τέτοιου μαθήματος, η ειδικότητα και τα προσόντα του εκπαιδευτικού που θα το διδάξει και τέλος τα πιθανά εμπόδια για την εισαγωγή του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Περιέχει 2 πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, σεξουαλική αγωγή, εφηβεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Sexual education, sexuality education, adolescence, secondary school.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-29
2017-10-10T10:40:14Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
102
16*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.