Analysis of the Number of Scientific Papers Related to E-cigarette and Smoking in General

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση Αριθμού Επιστημονικών Εργασιών που Σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο (e-cigarette) και το Κάπνισμα Γενικά
Analysis of the Number of Scientific Papers Related to E-cigarette and Smoking in General

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ζέρβας, Ευθύμιος
Πούπκου, Αναστασία

There is currently no person who does not know that smoking is dangerous. Even the most fanatical smokers accept that smoking "makes them bad" but a strange power makes them unable to react to this danger and to avenge this evil. There is no doubt that the arguments that a smoker can invoke may either justify his disastrous habit and somehow alleviate his guilt or counteract the advice and encouragement of the most loved ones of his family begging him/her to quit smoking. The vast majority of smokers want and have tried several times to stop smoking. Seven out of ten smokers say they would like to get rid of smoking. Related research has shown that most young people when they start smoking think that what they do will be temporary, counting that after a few years they will cut it off. Thought which then turns out to be deceptive, since few realize it. When the electronic cigarette appeared, it was originally treated as a mean of quitting smoking but for many it was an alternative smoking proposal. Smokers who replace their conventional cigarette with a e-cigarette can hope to put less carcinogenic and other toxic chemicals in their body. Studies show that the e-cigarette is more "innocent" than the conventional. Some argue that the e-cigarette is nothing more than another type of smoking and for this reason it should be treated as such by laws, a ban on advertising and strict taxation like other tobacco products. Others are talking about a potentially "revolutionary" product that can provide a significant help to quit smoking. In the context of this paper, there will be a web search, using the tools provided by the different databases, to investigate the extent to which several researchers have dealt with smoking, cigarette (conventional and electronic) as well as other smoking properties. Through the recorded studies / articles / publications we will try to determine whether smoking is associated with health problems and the degree of awareness of the world's scientific community about the effects of smoking. It is important that more and more people, especially teenagers, have the opportunity to be informed about issues related to smoking, harmful effects on health, addiction, causes of onset, protection of oneself and so on and to trouble themselves on these issues.
Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Δεν υπάρχει σήμερα κανένα άτομo που να μην γνωρίζει ότι το κάπνισμα είναι επικίνδυνο. Ακόμη και οι πιο φανατικοί καπνιστές δέχονται ότι το κάπνισμα «τους κάνει κακό» αλλά μία παράξενη δύναμη τους καθιστά ανίκανους να αντιδράσουν και να αποτάξουν αυτό το κακό. Είναι άπειρα τα επιχειρήματα που μπορεί να επικαλεσθεί ένας καπνιστής είτε να δικαιολογήσει στον εαυτό του την ολέθρια συνήθειά του και να απαλύνει κατά κάποιο τρόπο τις ενοχές του είτε για να αντικρούσει τις συμβουλές και τις παροτρύνσεις των πιο αγαπητών προσώπων της οικογένειάς του που ικετευτικά του ζητούν να σταματήσει το κάπνισμα. Η μεγάλη πλειοψηφία των καπνιστών επιθυμεί και έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να σταματήσει το κάπνισμα. Επτά στους δέκα καπνιστές δηλώνουν πως θα ήθελαν να απαλλαγούν από το κάπνισμα. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι νεαροί όταν αρχίζουν το κάπνισμα σκέφτονται ότι αυτό που θα κάνουν θα είναι προσωρινό, υπολογίζοντας ότι μετά από λίγα χρόνια θα το κόψουν. Σκέψη που στη συνέχεια αποδεικνύεται απατηλή, αφού λίγοι την υλοποιούν. Όταν πρωτοεμφανίστηκε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αντιμετωπίστηκε ως μέσο διακοπής του τσιγάρου, για πολλούς όμως αποτέλεσε μια εναλλακτική πρόταση καπνίσματος. Οι καπνιστές που εγκαταλείπουν τελείως το συμβατικό τσιγάρο, για χάρη του ηλεκτρονικού, ελπίζουν ότι θα βάζουν πλέον στον οργανισμό τους λιγότερες καρκινογόνες και άλλες τοξικές χημικές ουσίες. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πιο «αθώο» από το συμβατικό. Ορισμένες άλλες υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι τίποτε άλλο από μία ακόμη μορφή καπνίσματος και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια με νόμους, απαγόρευση διαφήμισης και φορολογία αυστηρή και αντίστοιχη των υπόλοιπων προϊόντων καπνού. Άλλες κάνουν λόγο για ένα πιθανώς «επαναστατικό» προϊόν το οποίο μπορεί να προσφέρει σημαντική χείρα βοηθείας στον καπνιστή στο να διακόψει το κάπνισμα. Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας θα γίνει αναζήτηση στο διαδίκτυο, με τη βοήθεια των εργαλείων που παρέχουν οι διάφορες βάσεις δεδομένων, για να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο έχουν ασχοληθεί διάφοροι ερευνητές με το κάπνισμα, το τσιγάρο (συμβατικό και ηλεκτρονικό) καθώς και άλλες ιδιότητες που το προσδιορίζουν. Είναι άραγε ικανοποιητικός ο αριθμός των μελετών; Έχει τo ηλεκτρονικό τσιγάρο κεντρίσει το ενδιαφέρον των μελετητών; Ποιοί επιστημονικοί κλάδοι έχουν δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τι τύποι συγγραμμάτων έχουν δημοσιευτεί; Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα προσδιορίσουμε μέσα από τις καταγεγραμμένες δημοσιεύσεις ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για το κατά πόσο είναι συνδεδεμένο το κάπνισμα με προβλήματα υγείας και για το βαθμό ευαισθητοποίησης της επιστημονικής κοινότητας παγκοσμίως για τις επιπτώσεις του καπνίσματος. Είναι σημαντικό όλο και περισσότεροι άνθρωποι, και κυρίως οι έφηβοι, να έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα σχετικά με το κάπνισμα, τις βλαβερές συνέπειες στην υγεία, την εξάρτηση, τις αιτίες έναρξης, την προστασία του εαυτού τους κ.ά. και να προβληματιστούν πάνω σε αυτά.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

καρκίνος
nicotine
νικοτίνη
συμβατικό τσιγάρο
electronic cigarette
addiction
Κάπνισμα
cancer
εθισμός
conventional cigarette
ηλεκτρονικό τσιγάρο
Smoking

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:48:47Z
2017-09-22


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
3
98*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.