Development of Measurement Indicators of Performance for the Processes of an Electronics Production company

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάπτυξη Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης για τις Διεργασίες Εταιρείας Παραγωγής Ηλεκτρονικών Ειδών
Development of Measurement Indicators of Performance for the Processes of an Electronics Production company

ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ, ΕΛΕΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ

Κείμενο, πίνακες, σχήματα, διαγράμματα
Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές που διαδραματίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό, έχουν επιβάλει νέους κανόνες στη λειτουργία/διαχείριση των επιχειρήσεων. Ζούμε σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο του οποίου πυρήνας είναι ο πελάτης και η ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών του και διαρκής στόχος είναι η μείωση κόστους, η άμεση απόδοση, η άριστη εξυπηρέτηση και η καινοτομία. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ποιότητα δεν αφήνει αρκετά περιθώρια στους διοικούντες των επιχειρήσεων να παραμείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας. Στις μέρες μας διακρίνουμε μία έντονη επιθυμία πολλών επιχειρήσεων στο να μετρήσουν την απόδοση τους και κατά συνέπεια τη βιωσιμότητα τους. Για να το επιτύχουν αυτό, καταφεύγουν στη χρήση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs). Για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει τη σημασία των Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) θα πρέπει αρχικά να κατανοήσει τη σημασία της μέτρησης, της αξιολόγησης και του δείκτη απόδοσης. Η μέτρηση της απόδοσης δεν είναι κάτι καινούριο. Από την αρχαιότητα υπάρχουν ευρήματα που φανερώνουν την μέτρηση και την αξιολόγηση της απόδοσης. Το πλαίσιο μέτρησης της απόδοσης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο που συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επίτευξη πιο αποδοτικής λειτουργίας τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που μετρούν και αξιολογούν την απόδοσή τους, επιτυγχάνουν τόσο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους όσο και τη διαχρονική τους ανάπτυξη. Η χρήση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPIs) θα βοηθήσει την εκάστοτε επιχείρηση που τους εφαρμόζει στο να εκτιμήσει τόσο την επιτυχία όσο και την αποτυχία της μέσα από τα μετρήσιμα στοιχεία που αυτοί παρέχουν στους διοικούντες της επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθος και τις δραστηριότητες της, χρησιμοποιεί διαφορετικούς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs) προκειμένου να μετρήσει την απόδοση της και να παρακολουθήσει τη μελλοντική επιτυχία της οργάνωσής της. Δεν αρκεί απλά να καθοριστούν κάποιοι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης και να καταγραφούν κάποια δεδομένα. Η διοίκηση μιας επιχείρησης θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων, να τα αναλύει και στη συνέχεια να λαμβάνει διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στόχος της χρήσης ενός συστήματος για την παρακολούθηση της επιχειρησιακής απόδοσης μέσω των δεικτών είναι αρχικά να βελτιωθούν όλες οι μη αποδοτικές λειτουργίες της επιχείρησης ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την ανώτατη διοίκηση.
In recent years, changes in the external environment, concerning the political and socio-economic landscape, have imposed new rules on the operation / management of enterprises. We live in a competitive world whose core is the customer and the satisfaction of his/her various needs and the constant goal is the cost reduction, the direct performance, the excellent service and the innovation. In a constantly changing and competitive environment, the quality leaves little room for business managers to stay out of this process. Nowadays, Therefore, there is an intense desire of many businesses to measure their performance and therefore their sustainability. To achieve this, they use various Key Performance Indicators (KPIs). If we want to emphasize the importance of KPIs, we should first understand the importance of measurement, evaluation and performance indicators. Measuring performance is not something new. Since ancient times, there have been findings that show measurement and performance evaluation. The performance measurement framework can be considered as a tool that contributes a lot, to the more efficient operation of both private and the public enterprises and organizations. These enterprises and organizations that measure and evaluate their performance, they can achieve both the continuous improvement of their products and services and their long-term growth. Using Key Performance Indicators (KPIs) will help the individual enterprise that implements them in assessing both success and failure through the measurable data they provide to business executives. Each business, depending on its size and activities, uses different KPIs to measure its performance and monitor the future success of its organization. It is not enough simply to define some Key Performance Indicators and record some data. The managers of a business should be able to monitor the results of these measurements, analyze them and then take corrective and / or preventive actions where this is necessary. The purpose of using a system to monitor business performance, through indicators, is to improve initially all inefficient business operations to ensure that objectives set by the top management are achieved.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

key performance indicators
ποιότητα
performance
μέτρηση απόδοσης
απόδοση
ΚPI's
βασικοί δείκτες απόδοσης
quality
performance measurement

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:51:30Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

11
0
120*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.