δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μαθηματική μοντελοποίηση και προσoμοίωση παραγωγικής διαδικασίας καλλυντικών προϊόντων
Mathematical modeling and simulation of cosmetic manufacturing process

ΛΕΜΟΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΛΕΦΑΚΗ , ΣΩΤΗΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ , ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

tables, diagrams, images, charts
Οι μονάδες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η λειτουργία και οι διαδικασίες των διάφορων μονάδων παραγωγής, μπορεί να διαφέρουν αρκετά ανάλογα με τη δυναμικότητα τους αλλά και το είδος των καλλυντικών που παράγουν, όμως παρόλα αυτά η συνολική τους λειτουργία διέπεται από τις ίδια φιλοσοφία, έχουν κοινά βασικά στάδια στην παραγωγική τους διαδικασία, υπόκεινται σε κοινή νομοθεσία και τέλος ακολουθούν παγκοσμίως κοινό πρότυπο ορθών παρασκευαστικών πρακτικών (GMP – ISO 22716). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μοντελοποίηση και προσομοίωση της παραγωγικής διαδικασίας μιας μονάδας παραγωγής καλλυντικών προϊόντων και η εκτίμηση της αναλογίας των αστοχιών που προκύπτουν σε αυτή τη διαδικασία. Επιπρόσθετα, εκτιμάται το κόστος που προέρχεται από την ύπαρξη αστοχιών καθώς και η μεταβολές του συναρτήσει αλλαγών σε βασικές παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας. Η προσομοίωση της παραγωγικής διαδικασίας πραγματοποιείται με τεχνικές Monte Carlo και ο κώδικας που χρησιμοποιείται αναπτύχθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN. Οι μεταβλητές που μελετώνται αναφέρονται τόσο σε στοιχεία παραγωγικότητας, όπως το ποσοστό των επιτυχών παραγωγικών διαδικασιών ή ο αριθμός των προκυπτουσών παραγωγικών αστοχιών, αλλά και σε οικονομοτεχνικά στοιχεία, όπως κόστος αστοχιών α’ υλών, κόστος επανακατεργασιών κ.α. Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με των οποίο οι διάφοροι παράμετροι της παραγωγικής διαδικασίας επιδρούν στην ύπαρξη αστοχιών, πραγματοποιείται εκτενής έλεγχος ευαισθησίας των παραμέτρων εισόδου και συγκρίνονται τα αποτελέσματα των αντίστοιχων προσομοιώσεων. Βάση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, η αύξηση του αριθμού των σταδίων ή των επαναλήψεων ενός σταδίου της παραγωγικής αλυσίδας ενισχύει την πιθανότητα ύπαρξη αστοχίας. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη μείωση του κόστους των αστοχιών και κατ’ επέκταση του συνολικού κόστους της παραγωγικής διαδικασίας είναι ο αποτελεσματικός ποιοτικός έλεγχος εντός ή μετά την ολοκλήρωση του κάθε σταδίου παραγωγής, ώστε να μειωθούν οι περιπτώσεις συνέχισης σε επόμενο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας όταν υπάρχει κάποια αστοχία σε προηγούμενο στάδιο.
Cosmetic production units are an important part of industrial production both in Greece and internationally. The operation and the processes of different production units may vary quit enough, depending to their productivity and the type of cosmetics that they produce, but their function is nevertheless governed by the same philosophy; they have familiar basic stages in their production process and they follow the same worldwide standard of good manufacturing practices (GMP - ISO 22716). Main purpose of this work is to model and simulate the production process of a cosmetic manufacturing plant and to estimate the proportion of failures that arise in this process. Additionally, the cost of failures is estimated and also its changes as a result of changes in basic parameters of the production process. The simulation of the production process is carried out using Monte Carlo techniques and the code that is used was developed in the FORTRAN programming language. The variables, which are studied, refer to both productivity data, such as the percentage of successful production processes or the number of production failures, as well as economic data such as raw material costs, cost of reprocessing, etc. In order to have a better understanding of the way that the parameters of the production process affect in the occurrence of failures, a sensitivity analysis is carried out and the corresponding simulation results are compared. Based on the simulation results, the increase of total stages number or the recurrence of one stage of the production chain enhances the failure probability. Additionally, efficient quality control during or after a production stage, plays a significantly important role in cost reduction, as this reduces the cases of continuation to the next stage of the production process when there is a failure at an earlier stage.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Παραγωγή καλλυντικών προϊόντων, μοντελοποίηση γραμμής παραγωγής, προσομοίωση γραμμής παραγωγής, μελέτη αστοχιών, τεχνικές Monte Carlo
Production process of cosmetics products, modeling of production line, simulation of production line, failure analysis, Monte Carlo techniques

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:51:48Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

133
1
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.