RESEARCH VOLUNTEER BLOOD DONORS MOTIVATION AND CORRELATION WITH SOCIAL CAPITAL

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»
RESEARCH VOLUNTEER BLOOD DONORS MOTIVATION AND CORRELATION WITH SOCIAL CAPITAL

Αρμάγος, Παναγιώτης

Σαράφης, Παύλος

0
ABSTRACT Introduction: The motives of voluntarism blood donation include mainly altruism as well as inner motivation of the blood donor to participate and to offer to blood donation. Purpose: The purpose is to investigate the correlations between motivation of volunteers blood donors and social capital. Also, we aim to show that mobilization of blood donor by the group/organization who belongs is so that not only stabilizes will to blood donation but creates new cores of blood donors for society’s behalf. Material and method: The sample size consisted of 137 volunteers blood donors that are listed within the lists of the blood donors of the hospitals of Karpenisi and Lamia. Method used for collecting data was the implementation of an anonymous questionnaire. The questionnaire is composed of five parts. The first part includes demographic data, the second the blood donor's motivation, the third the causes of blood donation, the fourth the Social Capital and the fifth the blood donor relationship with the Social Capital. The statistical analysis was done by the statistic program SPSS version 17.00. Results: Blood donors are in majority men, of age between 37 and above years old, married, with 1-2 children, mostly civil servants, with high educational level of knowledge, graduated that is from the third degree education and with an annual income between 10.000 to 20.000 euros. The blood donors' motivations were the increased blood needs in Greece (78%), because they believe that they save lives (97.3%), because it is moral (89.1%), because it is of particular idea and value (84.6%), because they have absolute trust and feel safe from health care services (80.2%), because they feel full and satisfied with the action of offer (88.4%), because it is a process that benefits their health (78.8%), due to the satisfaction with the recognition they receive from blood donation staff (72.9%) and due to the beneficial effect of donation on health (62.8%). Most blood donors gave blood for the first time for humanitarian reasons (63.5%) or for a friendly person (53.3%). Blood donors believe they have good relationships with their family and friends and meet them when they go shopping (74%). Higher scores for blood donor participation had the following suggestions: "If a car breaks out of your home, would you invite the driver into the house to use the phone?" (2.81±0.877), "How many People you spoke yesterday? (2.79±0.875), "You have been to an event in your area of residence for the past 6 months (2.76±0.007). Blood donors have good tolerance to diversity (2.36±0.764) and are more receptive to blood donation as a value in life and society (3.02±0.768). There was a great relationship between the donor and social capital and especially the employer's belief that a more targeted policy should be pursued and more social incentives to be donated (4.00±1.088). Men agree significantly more than women that if they break a car outside their home they would invite the driver into the house to use the phone (2.95 ± 0.9 vs. 2.58 ± 0.8 , P <0.05), that in the case of a child who needed to go outside for a while, they would ask a neighbor to keep it (2.14 ± 0.9 vs. 1.75 ± 0.9, p < 0.05). The men spoke the previous day to significantly more people (2.94 ± 0.9 vs. 2.56 ± 0.8, p <0.05) and belonged to significantly more boards of a club, group or organization in their area ( 1.45 ± 0.8 versus 1.17 ± 0.4, p <0.05) relative to women. Significantly more men than women in the past 3 years took part in some activity in their area (1.93 ± 0.9 vs. 1.55 ± 0.7, p <0.05) and took the initiative to Organize a new club in their area (1.51 ± 0.9 versus 1.17 ± 0.5, p <0.05). Conclusions: Blood donation is considered beneficial to health and is a moral obligation. It is a mean of offering to the human. The participants raised their awareness. Blood donors are not socially recognized, while blood needs have increased significantly in Greece. Blood donors feel safe with the health care services provided and are willing to offer blood as allowed and feel satisfied with the recognition they receive from blood donation staff.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα κίνητρα της εθελοντικής αιμοδοσίας περιλαμβάνουν κυρίως τον αλτρουϊσμό, αλλά και την εσωτερική παρόρμηση του αιμοδότη να συμμετέχει και να προσφέρει στη δωρεά αίματος. Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των κινήτρων των εθελοντών αιμοδοτών με το κοινωνικό κεφάλαιο και τους τρόπους κινητοποίησης του αιμοδότη από την ομάδα/οργάνωση στην οποία ανήκει. Υλικά και μέθοδος: Το δείγμα συνίσταται από 137 άτομα εθελοντές αιμοδότες που αναγράφονται στις λίστες των αιμοδοτών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Καρπενησίου και της Λαμίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων ήταν η συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από πέντε ενότητες. Η 1η ενότητα περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία, η 2η τα κίνητρα του αιμοδότη, η 3η τα αίτια αιμοδοσίας, η 4η το Κοινωνικό Κεφάλαιο και η 5η τις σχέσεις αιμοδότη με το Κοινωνικό Κεφάλαιο. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v. 17.0. Αποτελέσματα: Οι αιμοδότες ήταν στην πλειοψηφία άντρες, ηλικίας μεταξύ 37 και άνω, έγγαμοι, με 1-2 παιδιά, κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο γνώσεων, απόφοιτοι δηλαδή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ετήσιο ατομικό εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Τα κίνητρα των αιμοδοτών ήταν οι αυξημένες ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα (78%), επειδή πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο σώζουν ζωές (97,3%), επειδή είναι ηθικό καθήκον (89,1%), επειδή αποτελεί ιδιαίτερη ιδέα και αξία (84,6%), επειδή έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και νιώθουν ασφάλεια απέναντι στις υπηρεσίες υγείας (80,2%), επειδή αισθάνομαι πληρότητα και ικανοποίηση από την πράξη προσφοράς (88,4%), επειδή είναι μία διαδικασία ευεργετική για την υγεία τους (78,8%), επειδή νιώθουν ικανοποίηση από την αναγνώριση που λαμβάνουν από το προσωπικό του κέντρου αιμοδοσίας (72,9%), επειδή νιώθουν την ευεργετική επίδραση της αιμοδοσίας στην υγεία τους (62,8%). Οι περισσότεροι αιμοδότες έδωσαν αίμα για πρώτη φορά για ανθρωπιστικούς λόγους (63,5%) ή για κάποιο φιλικό πρόσωπο (53,3%). Οι αιμοδότες εθελοντές πιστεύουν ότι έχουν καλές σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους τους και τους συναντούν όταν πηγαίνουν για ψώνια (74%). Μεγαλύτερη βαθμολογία όσον αφορά τη συμμετοχικότητα των αιμοδοτών είχαν οι προτάσεις: «Εάν χαλάσει κάποιο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι σας, θα προσκαλούσατε τον/την οδηγό μέσα στο σπίτι για να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο;» (2,81±0,877), «Με πόσα άτομα μιλήσατε εχθές; (2,79±0,875), «Έχετε πάει σε κάποια εκδήλωση στην περιοχή που μένετε τους τελευταίους 6 μήνες (2,76±0,007). Οι αιμοδότες έχουν καλή ανοχή στη διαφορετικότητα (2,36±0,764) και είναι περισσότερο δεκτικοί στο ότι η αιμοδοσία συμμετέχει ως αξία στη ζωή και στην κοινωνία (3,02±0,768). Βρέθηκε μεγάλη σχέση του αιμοδότη με το κοινωνικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα η πεποίθηση του εργοδότη ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια πιο στοχευμένη πολιτική και να αποκτηθούν περισσότερα κίνητρα κοινωνικά προς αιμοδοσία (4,00±1,088). Οι άνδρες συμφωνούν σημαντικά περισσότερο σε σχέση με τις γυναίκες ότι εάν χαλάσει κάποιο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους θα προσκαλούσαν τον/την οδηγό μέσα στο σπίτι για να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο (2,95±0,9 έναντι 2,58±0,8, p<0,05), ότι στην περίπτωση που πρόσεχαν κάποιο παιδάκι και χρειαζόταν να βγουν έξω για λίγο, θα ζητούσαν από κάποιον γείτονα να το κρατήσει (2,14±0,9 έναντι 1,75±0,9, p<0,05). Οι άνδρες μιλήσαν την προηγούμενη ημέρα σε σημαντικά περισσότερα άτομα (2,94±0,9 έναντι 2,56±0,8, p<0,05) και ανήκουν σε σημαντικά περισσότερα διοικητικά συμβούλια κάποιου συλλόγου, ομάδας ή οργάνωσης της περιοχής τους (1,45±0,8 έναντι 1,17±0,4, p<0,05) σε σχέση με τις γυναίκες. Σημαντικά περισσότεροι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες τα τελευταία 3 χρόνια πήραν μέρος σε κάποια δραστηριότητα που γίνεται στην περιοχή τους (1,93±0,9 έναντι 1,55±0,7, p<0,05) και πήραν την πρωτοβουλία να οργανώσουν κάποιο καινούριο σύλλογο στην περιοχή τους (1,51±0,9 έναντι 1,17±0,5, p<0,05). Συμπεράσματα: Η αιμοδοσία θεωρείται ευεργετική διαδικασία για την υγεία των αιμοδοτών και είναι ηθικό καθήκον. Είναι ένα μέσο προσφοράς προς το συνάνθρωπο. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την ευαισθητοποίησή τους. Οι αιμοδότες δεν τυγχάνουν κοινωνικής αναγνώρισης, ενώ οι ανάγκες σε αίμα έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση στην Ελλάδα. Οι αιμοδότες νιώθουν ασφαλείς με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και είναι πρόθυμοι να προσφέρουν αίμα όσο τους επιτρέπεται και νιώθουν ικανοποίηση από την αναγνώριση που λαμβάνουν από το προσωπικό του κέντρου αιμοδοσίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Volunteer-blood donor, motivation, social capital, altruism
Εθελοντής-αιμοδότης, κίνητρα, κοινωνικό κεφάλαιο, αλτρουϊσμός.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T10:58:07Z
2016-11-14


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
50
76*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.