'Using VIBER to enhance the Communicative Competence of B2 adult learners in Private Language Schools'

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
"Αξιοποιώντας το VIBER για την ενίσχυση των Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων ενήλικων μαθητών Β2 επιπέδου στα Φροντιστήρια"
'Using VIBER to enhance the Communicative Competence of B2 adult learners in Private Language Schools'

ΣΤΑΦΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΛΗΔΑ

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
Recently, the Viber has become a very popular means of communication in everyday exchanges amongst people of all ages. Viber users take advantage of its free services to come in contact with their family and friends by sending written or oral messages and sharing information of various formats. The purpose of this dissertation was to examine whether the integration of this application in EFL, upper-intermediate (Β2), oral contexts could have had potential benefits in learners’ communicative competence by supplementing the deficient classroom course books, always based on the requirements of the curriculum adopted in the Greek reality. The relevant literature of communicative competence and the application of Viber was presented and utilized as a reference point during both the whole process and the conclusions of the experiment. The study was addressed to nine adult learners of B2 level who attended a course of five lessons. For each lesson they were assigned to complete an oral task in class having brainstormed and prepared for it with the guidance of their teacher and the help of their peers via Viber. The research instruments employed to collect the data involved a questionnaire, observation checklists, focus group discussions and transcripts of the lessons. The findings of the survey analysis revealed that Viber could bring about positive effects on the learners’ development of communicative competence with scarce limitations.
Τα τελευταία χρόνια το Viber έχει καταστεί ένας δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας στις καθημερινές συνδιαλέξεις μεταξύ των ανθρώπων όλων των ηλικιών. Οι χρήστες του Viber επωφελούνται των δωρεάν υπηρεσιών του προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους ανταλλάσσοντας γραπτά ή φωνητικά μηνύματα και άλλες πληροφορίες και υλικό ποικίλων μορφών. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει εάν η ενσωμάτωση της εφαρμογής αυτής σε διδακτικά πλαίσια EFL που απευθύνονται σε μαθητές προχωρημένου επιπέδου (Β2) θα μπορούσε δυνητικά να έχει θετικά αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τα ανεπαρκή σχολικά βιβλία βάσει των απαιτήσεων όπως αυτές προσδιορίζονται από τα προγράμματα σπουδών που υιοθετεί το ελληνικό, ιδιωτικό, εκπαιδευτικό σύστημα. Η εν λόγω έρευνα απευθύνεται σε εννέα ενήλικους μαθητές επιπέδου Β2 οι οποίοι παρακολουθούν ένα πρόγραμμα πέντε μαθημάτων στο σύνολο. Σε κάθε μάθημα ξεχωριστά τους ανατίθεται να ολοκληρώσουν μία προφορική άσκηση-εργασία στην τάξη έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες και έχοντας εξασκήσει τις απαραίτητες κάθε φορά δεξιότητες με την καθοδήγηση της καθηγήτριας και τη βοήθεια των συμμαθητών τους μέσω Viber. Για τη συλλογή των στοιχείων που προκύπτουν από την έρευνα χρησιμοποιούνται ένα ερωτηματολόγιο, λίστες ελέγχου επίδοσης των μαθητών με βάση την παρατήρηση, συζητήσεις στην τάξη καθώς και η απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα στην ώρα του μαθήματος. Τα σχετικά ευρήματα αποκαλύπτουν ότι το Viber μπορεί να επιδράσει θετικά στην επικοινωνιακή δεξιότητα των μαθητών με ελάχιστους περιορισμούς.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

VIBER
speaking strategies-επικοινωνιακές στρατηγικές
speaking skill-προφορική δεξιότητα
communicative competence-επικοινωνιακή δεξιότητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-10T11:04:57Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
177
12*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.