Άυλα έργα τέχνης με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών στον αρχιτεκτονικό χώρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Immaterial artworks using multimedia in architectural space
Άυλα έργα τέχνης με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών στον αρχιτεκτονικό χώρο

Τυρίμος, Τάσος

Κολαξίζης , Ιωάννης
Μάντζου , Πολυξένη
Κολαξίζης , Ιωάννης

εικόνες,φωτογραφίες
This master thesis examines and presents large-scale contemporary artworks, which are defined by immaterial substance. Specifically, the thesis examines the category of artworks that use multimedia and are situated in public spaces. Within this framework, there has been a recording of the basic definitions, the general concept and philosophy of immaterial artworks that have been created through digital and technological means with the aim to be placed in public spaces, natural and urban (architectural space). Extensive reference is made to concepts such as space, time and immaterial as the basis of creation and exposure, as well as to the general and special features developed around and through these works. To be more precise, intangible elements such as motion, sound, air, and light that contemporary artist have incorporated into their visual "vocabulary" are being examined. Significant reference is made to the importance of using modern technologies in the creation, management and control of immaterial artworks. In this context, the multimedia design systems, the various technological tools and their productive documentation tools are presented. It was considered necessary to analyze the historical, socio-political and philosophical notions and definitions of space and large-scale artworks as well as the general condition under which they were created. Finally, the conclusions derived after bibliographic and empirical research, are presented demonstrating the impact of immaterial artworks on the aesthetics and co-design of the architectural space as well as on the emerging developments
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει και καταγράφει τα σύγχρονα εικαστικά έργα τέχνης μεγάλης κλίμακας, τα οποία κινούνται στα όρια του άυλου. Συγκεκριμένα εξετάζεται η κατηγορία των έργων τα οποία χρησιμοποιούν πολυμεσικές εφαρμογές και τοποθετούνται στο δημόσιο χώρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των βασικότερων ορισμών, η γενικότερη σύλληψη και η φιλοσοφία των άυλων έργων τέχνης που έχουν δημιουργηθεί με ψηφιακά και τεχνολογικά μέσα και έχουν ως άμεσο στόχο την τοποθέτηση τους στο δημόσιο χώρο, φυσικό και αστικό (αρχιτεκτονικός χώρος). Γίνεται εκτενής αναφορά σε έννοιες όπως του χώρου, του χρόνου και του άυλου ως υπόβαθρου δημιουργίας και έκθεσης όπως και των γενικών και ειδικών χαρακτηριστικών που αναπτύχτηκαν γύρω και μέσα από τα αυτά τα έργα. Συγκεκριμένα, εξετάζονται άυλα στοιχεία όπως είναι η κίνηση, ο ήχος, ο αέρας και το φως τα οποία οι σύγχρονοι δημιουργοί έχουν εντάξει στο εικαστικό "λεξιλόγιο" τους. Σημαντική αναφορά γίνεται στη σπουδαιότητα χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών στη δημιουργία, διαχείριση και έλεγχο των άυλων έργων τέχνης. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται τα πολυμεσικά συστήματα σχεδιασμού, τα διάφορα τεχνολογικά μέσα και τα παραγωγικά εργαλεία τεκμηρίωσης τους. Θεωρήθηκε απαραίτητη η διαχρονική προσέγγιση και ανάλυση των ιστορικών, κοινωνικοπολιτικών και φιλοσοφικών εννοιών και ορισμών του χώρου και των εικαστικών έργων μεγάλης κλίμακας όπως και του γενικότερου περιβάλλοντος δημιουργίας τους. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία πρόεκυψαν από τη βιβλιογραφική και την εμπειρική έρευνα και τα οποία καταδεικνύουν την επίδραση των άυλων έργων στην αισθητική και συνδιαμόρφωση του αρχιτεκτονικού χώρου όπως και στις διαφαινόμενες εξελίξεις.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Άυλα έργα τέχνης
Αρχιτεκτονικός χώρος
Πολυμεσικά συστήματα:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T11:05:20Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
68
129*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.