Η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με το άγχος, τις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και την ψυχολογική ευεξία στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης σε δείγμα προπτυχιακών φοιτητών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The relationship of emotional intelligence with stress, coping strategies and psycological well-being, in the context of economic crisis in a sample of students.
Η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με το άγχος, τις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και την ψυχολογική ευεξία στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης σε δείγμα προπτυχιακών φοιτητών.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η παρούσα εργασία ερευνά το πώς σχετίζεται η συναισθηματική νοημοσύνη στον τρόπο που οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις στρατηγικές αντιμετώπισης, για να αποφύγουν το άγχος που προέρχεται απο την οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα αναφέρεται στη συσχέτηση των στρατηγικών αυτών με την ψυχολογική ευεξία των φοιτητών. Προέκυψε στατιστικά θετική συσχέτιση στις περισσότερες διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης και των στρατηγικών αντιμετώπισης. Επίσης, προέκυψε μέτρια στατιστικά σχέση μεταξύ των διαστάσεων των στρατηγικών αντιμετώπισης και της ψυχολογικής ευεξίας. Παρατηρήθηκε οτι οι φοιτητές με υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης δείχνουν προτίμηση στη στρατηγική αντιμετώπισης της θετικής επανερμηνείας. Δεν διαπιστώθηκε στατιστική συνάφεια μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και άγχους, λόγω οικονομικης κρίσης.
The present study aims at researching how emotional intelligence effects the way university student's use coping strategies, in order to avoid stress that derives from economic crisis. At the same time it refers to the correlation of these strategies with the student's well-being. A positive relationship between emotional intelligence and coping strategies in most of the subcategories, came about. It was also concluded a moderate statistical relationship between coping strategies and psychological well-being. It was clear that students with high emotional intelligence rate prefer the policy of positive reinterpretation. Statistics contingency relevance between emotional intelligence and stress due to economic crisis was not observed.
Υπάρχουν πίνακες τόσο στα αποτελέσματα, όσο και στα παραρτήματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Emotional intelligence, stress,coping strategies, economical crisis, university students, well-being
Συναισθηματική νοημοσύνη, άγχος, στρατηγικές αντιμετώπισης, οικονομική κρίση, φοιτητές, ψυχολογική ευεξία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T11:08:58Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
137
28*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.