Βελτιώνοντας τις Δεξιότητες Ανάγνωσης και Ομιλίας των μαθητών επιπέδου Α2 σε ένα Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας βασιζόμενοι στην Επικοινωνιακή Προσέγγιση Διδασκαλίας της Γλώσσας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Improving the Reading and Speaking Skills of A2 level students in a Private Language Institute based on the Communicative Language Teaching Approach
Βελτιώνοντας τις Δεξιότητες Ανάγνωσης και Ομιλίας των μαθητών επιπέδου Α2 σε ένα Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας βασιζόμενοι στην Επικοινωνιακή Προσέγγιση Διδασκαλίας της Γλώσσας

Χορταριά, Σπυριδούλα

Καζούλλη, Βασιλεία
Ζαφείρη, Μακρίνα

0
Η Επικοινωνιακή Προσέγγιση Διδασκαλίας της Γλώσσας, γνωστή επίσης και ως Επικοινωνιακή Μέθοδος Διδασκαλίας (CLT) εμφανίστηκε το 1970 και ήταν μια σπουδαία ανακάλυψη καθώς επηρέασε τις άλλες προσεγγίσεις διδασκαλίας της γλώσσας. Οι προηγούμενοι μέθοδοι διδασκαλίας όπως το Audiolingualism και το Situational Language Teaching δίνουν έμφαση στη γραμματική και προωθούν την ικανότητα στη γραμματική σαν τη βάση για την γλωσσική ικανότητα. Οι τεχνικές εστιάζονταν κυρίως στην απομνημόνευση διαλόγων, εξάσκηση στις ερωτήσεις και απαντήσεις, στις δεξιότητες αντικατάστασης και στα διάφορα είδη καθοδηγούμενης εξάσκησης στα προφορικά και τα γραπτά. Η εστίαση στη γραμματική αμφισβητήθηκε όμως, εφόσον υποστηρίχθηκε ότι η γλωσσική ικανότητα δεν εξαρτάται μόνο από την ικανότητα στη γραμματική. Ο κύριος σκοπός της Επικοινωνιακής Προσέγγισης της Διδασκαλίας της Γλώσσας ήταν η διδασκαλία της επικοινωνιακής ικανότητας. Αυτή η προσέγγιση είχε ως συνέπεια την επιρροή της διδακτέας ύλης και του υλικού της τάξης, τα οποία προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης. Η παρούσα έρευνα εξετάζει αν οι δεξιότητες ανάγνωσης και ομιλίας των μαθητών επιπέδου Α2 που παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών σε Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας θα μπορούσαν να βελτιωθούν μέσα από τη διδασκαλία επικοινωνιακού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, μία έρευνα δράσης διεξήχθηκε σε μια τάξη Α2 επιπέδου ενός Φροντιστηρίου. Καινούριο συμπληρωματικό υλικό δημιουργήθηκε βασισμένο στις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου και της Επικοινωνιακής Προσέγγισης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το CLT έχει επιλεχθεί επειδή συμφωνεί με τις αρχές του CEFR. Δύο ομάδες μαθητών Α2 επιπέδου συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, μία ελεγχόμενη και μία πειραματική ομάδα. Το συμβατικό υλικό, το οποίο είναι το βιβλίο που διδάσκεται από το φροντιστήριο, εφαρμόστηκε στους μαθητές της ελεγχόμενης ομάδας, ενώ στην δεύτερη ομάδα, επίσης γνωστή ως πειραματική το καινούριο υλικό διδάχθηκε προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών. Ένα τέστ δόθηκε στους μαθητές και των δύο ομάδων για να μετρήσει τις δεξιότητες στην ανάγνωση. Στο τέλος των 10 μαθημάτων, ένα τέστ δόθηκε και στις δύο ομάδες για να μετρήσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην ανάγνωση και την γλωσσική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, μία ημι-δομημένη συνέντευξη διεξήχθηκε σε όλους τους μαθητές που παρακολουθούν και τις δύο τάξεις έτσι ώστε να μετρήσουν τις δεξιότητες ομιλίας των μαθητών.
The Communicative Language Teaching Approach, also known as Communicative Language Teaching (CLT) appeared in the 1970s and was a great breakthrough as the CLT affected the other language teaching approaches. The previous teaching methods such as Audiolingualism and Situational Language Teaching laid emphasis on grammar and promoted grammar competence as the basis of language proficiency. The techniques mostly focused on the memorization of dialogues, questions- and-answer practice, substitution drills and various types of guided speaking and writing practice. The focus on grammar was doubted though, since it was argued that language ability does not only depend on grammatical competence. The main aim of the Communicative Language Teaching Approach was the teaching of communicative competence. Τhis approach had as a consequence the influence of the teaching syllabus and classroom materials, which were adapted according to the principles of the CLA. The present study examines whether the reading and speaking skills of A2 level students who attend English lessons in a Private Language Institute could be improved through the application of communicative material. To be more specific, an action research was carried out in an A2 level class of a Private Language Institute. New supplementary material was constructed based on the principles of the Common European Framework (CEFR) and the Communicative Approach. It is worth mentioning that the CLA has been chosen because it is in accordance with the principles of the CEFR. Two groups of A2 level students participated in this research, a control and an experimental group. The Conventional material, which is the course book used by the private institute, was applied to the students of the control group, while in the second group, also known as experimental group, the new material was taught which was adapted to the students’ needs. A pre-test was given out to the students of both groups in order to measure their reading skills. At the end of the 10 lessons, a post-test was handed out to both groups in order to measure the development of their reading skills and their language development. In addition to this, a semi-structured interview was conducted to all students who attended both classes so as to measure the students’ speaking skills.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

CEFR
reading skills
A2 level
speaking skills
Communicative Language Teaching Approach

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-10T11:16:45Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
205
9*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.