The creation of the strategic plan for marketing in Marathon Municipality

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
The creation of the strategic plan for marketing in Marathon Municipality

ΣΠΑΝΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ

ΖΑΙΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ

Tourism in Greece today is more than ever one of the key pillars of development with an important contribution to the labor market,showing a steady increase in revenue and expense and guest arrivals, guided by  The continuous effort of all operators to upgrade the emerging tourist products.  The development of new and significant labor markets for Greece, such as Russia, Israel, Turkey or China. Today, the tourism sector as a part of a new upgrading strategy initiative, focuses on extending the tourist season, and attracting higher value touring groups (visitors with high income, visitors High-net-worth), increasing in average revenue per guest and opening new labor markets for Greece. To achieve the above objectives and under harsh conditions of competitions, the techniques and the design of a marketing strategy for the promotion and development of a region is imposed way of survival in an uncertain future. According to the above statements, this work for diplomacy attempts to focus on a strategic marketing plan for the region of Marathon, a region endowed with natural and historical treasures. The first part of this diplomatic work presents the Municipality of Marathon. Next the contents and the procedure of the strategic marketing plan: a) Strategic analysis b) Strategic direction, choice c) Strategic implementation aiming to understand the above concepts which will be applied in the preparation of this diplomatic thesis. Σπανού Ειρήνη «Η δημιουργία στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για το δήμο Μαραθώνα» Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διπλωματική Εργασία vi Having recorded the theoretical approach of the strategic Marketing plan we can better capture the tourist policy of Marathon's Municipality and talk for a new mission with main tool the Strategic Analysis of the region, the Strategic Choices of the Market with the aim of strengthening the tourist offer, showing off the tourist resources, facing seasonal employment. In my work, I deposit my proposals for an organised action plan that aims to a sustainable tourist development, management and region's projection. This work for diplomacy ends up with the presenting of a primary research that was conducted among the regions' inhabitants and the tourist businesses of the Municipality. Recording and analysing the statistics we end up to the conclusion for the improvement of the offering product and the development of the tourist demand. This work proposes the application of a strategic Marketing plan that aims to the improvement of the offered product in the region of Marathon, its approval and harmonization with visitors' needs and the effective promotion and projection.
Ο τουρισμός στην Ελλάδα σήμερα περισσότερο από ποτέ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης με σημαντική συμβολή στην αγορά εργασίας, παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση στα έσοδα και στις αφίξεις επισκεπτών, καθοδηγούμενη από: • Τη συνεχή προσπάθεια όλων των φορέων να αναβαθμίσουν τα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα • Την ανάπτυξη νέων και σημαντικών αγορών για την Ελλάδα όπως η Ρωσία, το Ισραήλ, η Τουρκία και η Κίνα. Σήμερα ο τουριστικός κλάδος στο πλαίσιο μιας νέας πρωτοβουλίας στρατηγικής αναβάθμισης, εστιάζει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, και στην προσέλκυση υψηλότερης αξίας τουριστικών ομάδων (επισκέπτες με υψηλά εισοδήματα, επισκέπτες High-net-worth), στην αύξηση του μέσου εσόδου ανά επισκέπτη και στο άνοιγμα της Ελλάδας σε νέες αγορές. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και κάτω από σκληρούς όρους ανταγωνισμού η τεχνικές και ο σχεδιασμός ενός στρατηγικού μάρκετινγκ προώθησης και ανάπτυξης μιας περιοχής είναι επιβεβλημένος πια τρόπος επιβίωσης σε ένα αβέβαιο μέλλον. Σύμφωνα με τα παραπάνω επιχειρείται με την παρούσα διπλωματική εργασία η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για την περιοχή του Μαραθώνα, μιας περιοχής προικισμένης με φυσικούς και ιστορικούς θησαυρούς. Στο πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας γίνεται μια παρουσίαση του Δήμου Μαραθώνα. Στη συνέχεια προσδιορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ: α) Στρατηγική Ανάλυση, β) Στρατηγική Κατεύθυνση, Επιλογή, γ) Στρατηγική Υλοποίηση αποσκοπώντας στην καλύτερη κατανόηση των παραπάνω εννοιών που θα βρουν εφαρμογή στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Σπανού Ειρήνη «Η δημιουργία στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για το δήμο Μαραθώνα» Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διπλωματική Εργασία iv Έχοντας καταγράψει την θεωρητική προσέγγιση του στρατηγικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ μπορούμε ευκολότερα να αποτυπώσουμε την παρούσα τουριστική πολιτική του Δήμου Μαραθώνος και να μιλήσουμε για μια νέα αποστολή με κύρια εργαλεία την Στρατηγική Ανάλυση της περιοχής, τις Στρατηγικές επιλογές, την Τμηματοποίηση της αγοράς, με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής προσφοράς, την ανάδειξη των τουριστικών πόρων, την αντιμετώπιση της εποχικότητας. Στην συνέχεια της εργασίας καταθέτουμε τις προτάσεις μας για ένα οργανωμένο πια σχέδιο δράσης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής της περιοχής. Η διπλωματική εργασία καταλήγει με την παρουσίαση της πρωτογενούς έρευνας που έγινε σε επισκέπτες της περιοχής καθώς και σε τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Γίνεται καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων και καταλήγουμε σε συμπεράσματα για την βελτίωση του προσφερόμενου προϊόντος και την ανάπτυξη της τουριστικής ζήτησης . Με την παρούσα εργασία προτείνεται η εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ που έχει ως σκοπό την βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της περιοχής του Μαραθώνα, την εναρμόνιση αυτού με τις ανάγκες των επισκεπτών και την αποτελεσματική προώθηση και προβολή του.
Eικόνα 1. Δημος Μαραθώνας………………………………….σελ.13 Εικόνα 2 Βαρνάβας Αττικής…………………………………...σελ.15 Εικόνα 3 Παραλία Βαρνάβα……………………………………σελ.16 Εικόνα 4 Γραμματικό…………………………………………...σελ.19 Εικόνα 5 Αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντα…………………….σελ.21 Εικόνα 6 Τύμβος Μαραθώνος…………………………………..σελ.21 Εικόνα 7 Παραλία Σχοινιά………………………………………σελ.24 Εικόνα 8 Τεχνική Λίμνη Μαραθώνος……………………………σελ.28 Εικόνα 9 Εθνικό Πάρκο Σχινιά………………………………….σελ.29 Εικόνα 10 Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά……………….σελ.32 Εικόνα 11 Λιμανάκι Νέας Μάκρης………………………………σελ.35 Εικόνα 12 Παραλία Νέας Μάκρης……………………………….σελ.39 Εικόνα 13 Το Αιγυπτιακό ιερό στην Μπρεξίζα…………………..σελ.40 Εικόνα 14 Γραφικό Λιμανάκι Νέας Μάκρης……………………..σελ.41 Εικόνα 15 Κινήσεις Στρατηγικής…………………………………σελ.52 Εικόνα 16 Στρατηγική Μάρκετινγκ……………………………….σελ.55 Εικόνα 17 Στρατηγικές Μάρκετινγκ………………………………σελ.61 Εικόνα 18 Θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Λιμνιώνα……………..σελ.80 Εικόνα 19 Χάρτης Μαραθώνας-Αθήνα……………………………..σελ.106 Εικόνα 20 Δείκτης στέρησης για τον Δήμο Μαραθώνος…………σελ.108 Εικόνα 21 Μέσο ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα…………σελ.108 Εικόνα 22 Τομέας απασχόλησης……………………………………σελ.109 Εικόνα 23 Μείγμα Μάρκετινγκ……………………………………σελ.120 Εικόνα 24 MarketingMix…………………………………………..σελ.146 Διάγραμμα 1: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Χώρα»….σελ.169 Διάγραμμα 2: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Φύλο»……σελ.169 Διάγραμμα3: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Οικογενειακή Κατάσταση»………………………………………………σελ.169 Διάγραμμα 4: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Ηλικία»…σελ.170 Διάγραμμα 5: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Επάγγελμα»…………………………………………………………..σελ.170 Διάγραμμα 6: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Πόσες ημέρες μείνατε στο Δήμο»……………………………………………………..σελ.172 Διάγραμμα 7: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Κατά την παραμονή σας μείνατε σε...»……………………………………………σελ.173 Διάγραμμα 8: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Παρακαλούμε εκφράστε τη συνολική ικανοποίησή σας από τις υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν στο Μαραθώνα;……………………………………………………………σελ.176 Διάγραμμα 9: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή « Σε ποιο βαθμό είστε διατεθειμένοι να συστήσετε σε φίλους, συγγενείς και συνεργάτες στον Μαραθώνα για τις διακοπές τους;…………………………………………σελ.176 Αποτελέσματα για το Ερωτηματολόγιο προς επιχειρήσεις Διάγραμμα 1: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Θέση που κατέχετε/ Ιδιότητα στην επιχείρηση»………………………………………σελ.177 Διάγραμμα 2: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Η επιχείρησή σας έχει ως κύρια δραστηριότητα Ειδικές-Εναλλακτικές Μορφές;»…….σελ.179 Διάγραμμα 3: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Τι ποσοστό στο τζίρο σας προέρχεται από Ειδικές-Εναλλακτικές Μορφές;»……………..σελ.179 Διάγραμμα 4: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Το περιθώριο κέρδους της επιχείρησής σας από τα προϊόντα Ειδικών - Εναλλακτικών Μορφών σε σχέση με του μαζικού είναι...»…………………………………………..σελ.180 Διάγραμμα 5: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Το κόστος διακοπών Ειδικών - Εναλλακτικών Μορφών σε σχέση με του μαζικού για τον πελάτη θεωρείται...»………………………………………………………..σελ.180 Διάγραμμα 6: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Ποια διάρκεια θα προτείνατε στον πελάτη σας ως ιδανική για διαμονή στον Μαραθώνα;»…σελ.182 Διάγραμμα 7: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Θα προτείνατε στους πελάτες σας κατά την παραμονή τους να διαμείνουν σε...»……….σελ.182 Διάγραμμα 8: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Τι είδος διατροφής θα προτείνατε στους πελάτες σας για το Μαραθώνα;»……….σελ.183 Διάγραμμα 9: Κυκλικό Διάγραμμα ( PieChart) για τη μεταβλητή «Έχετε δραστηριοποιηθεί στον Μαραθώνα στο παρελθόν;»……………………….σελ.185

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Στρατηγική Μάρκετινγκ, Μίγμα Μάρκετινγκ, Στρατηγική Ανάλυση, Στρατηγική Επιλογή, Στρατηγική Υλοποίηση, Σχέδιο Μάρκετινγκ Δήμου Μαραθώνα.
Developing a Strategic Marketing Plan, Marketing Mix, Strategic Analysis, Strategic Choice, Strategic Implementation, Marketing Plan of the Municipality of Marathon

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T11:21:36Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

28
315
106*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.