Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και οικονομική ανάπτυξη. Η περίπτωση της Π.Ε Λασιθίου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Alternative forms of tourism and economic development. The case of Lassithi Regional Unity
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και οικονομική ανάπτυξη. Η περίπτωση της Π.Ε Λασιθίου

Ευαγγελίου Ευαγγελός

Δημου
Ρεκλείτης

1 πίνακας στο κύριο μέρος 95 στο παράρτημα 2
SUMMARY In the first chapter there is a theoretical approach to the subject, which will deal with the present work. The model of Greece in crisis. What are its structural features and some first elements for domestic tourism. The second chapter continues with the conceptual approach of the term "alternative tourism" and its various thematic forms, as well as with the planning and management of tourism development, which has as its content these particular thematic forms of tourism. The third chapter deals with tourism economics (World economic recession, Greek reality, how tourism contributes to the country's GDP-generated through GDP, employment and income of local residents). Finally, what is the relationship between tourism and the trade balance. The 4th chapter crosses these two parameters, ie on the one hand tourism and its alternative forms (in statistical research it is presented as independent variables) and on the other the effects of economic development (dependent variables). In the next chapter (5th chapter) there is a brief presentation of Lassithi Regional Unity, with its climate, sights, infrastructure, culture events and more. The 6th chapter of the methodology focuses on introductory concepts that are considered necessary for the statistical analysis to follow. For example, the concepts of statistical population, inventory, sample and sampling are developed, the questionnaire and its structure are briefly presented, there is little reference to the statistical processing of data through the SPSS statistical program. The 7th chapter presents the statistical findings of the research effort and there is a brief mention of similar work on the Lassithi Regional Unity and its tourist product. Finally, the 8th chapter draws the necessary conclusions and proposes to scientific bodies and for future work. Key words: Regional Unity of Lassithi, alternative forms of tourism, economic development
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια θεωρητική προσέγγιση με το θέμα, που θα απασχολήσει την παρούσα εργασία. Το μοντέλο της Ελλάδας σε κρίση. Ποιά είναι τα δομικά του χαρακτηριστικά και κάποια πρώτα στοιχεία για τον εγχώριο τουρισμό. Το 2ο κεφάλαιο συνεχίζει με την εννοιολογική προσέγγιση του όρου «εναλλακτικός τουρισμός» και των διαφόρων θεματικών μορφών του, όπως επίσης και με το σχεδιασμό και διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης , που έχει ως περιεχόμενο αυτές τις ιδιαίτερες θεματικές μορφές τουρισμού. Το 3ο κεφάλαιο απασχολείται με τα οικονομικά του τουρισμού (Παγκόσμια οικονομική ύφεση, η Ελληνική πραγματικότητα, πως ο τουρισμός συμβάλλει στο παραγόμενο πλούτο της χώρας-μέσω ΑΕΠ, την απασχόληση και το εισόδημα των ντόπιων κάτοικων). Τέλος ποια είναι η σχέση του τουρισμού με το εμπορικό ισοζύγιο. Το 4ο κεφάλαιο διασταυρώνει αυτές τις δύο παραμέτρους, δηλαδή από τη μια πλευρά τον τουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές του (στη στατιστική έρευνα παρουσιάζεται ως ανεξάρτητες μεταβλητές) και από την άλλη τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης (εξαρτημένες μεταβλητές). Στο επόμενο κεφάλαιο (5ο κεφάλαιο) πραγματοποιείται μια σύντομη παρουσίαση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με το κλίμα, τα χαρακτηριστικά της αξιοθέατα, τις υποδομές, τα πολιτιστικά δρώμενα κα. Το 6ο κεφάλαιο, της μεθοδολογίας, εστιάζεται σε εισαγωγικές έννοιες που θεωρούνται απαραίτητες για τη στατιστική ανάλυση που θα επακολουθήσει. Για παράδειγμα αναπτύσσονται οι έννοιες του στατιστικού πληθυσμού, της απογραφής, του δείγματος και της δειγματοληψίας, παρουσιάζεται σύντομα το ερωτηματολόγιο και η δομή του, γίνεται μικρή αναφορά για την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS. Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στατιστικά ευρήματα της ερευνητικής προσπάθειας και υπάρχει σύντομη μνεία για παρεμφερείς εργασίες με αντικείμενο τη Περιφερειακό Ενότητα Λασιθίου και το τουριστικό προϊόν της. Τέλος στο 8ο κεφάλαιο εξάγονται τα απαραίτητα συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις προς επιστημονικούς φορείς και για μελλοντικές εργασίες. Λέξεις-Κλειδιά: Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, οικονομική ανάπτυξη.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εναλλακτικός τουρισμός Οικονομική Ανάπτυξη Π.Ε Λασιθίου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T11:34:39Z
2017-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

66
2
158*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)