ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Τeachers’ views on the relationship between the two genders with mathematics and science
ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΟΣ

Ακόμη και σήμερα, στις σύγχρονες κοινωνίες υπάρχουν στερεότυπα τα οποία υποστηρίζουν ότι τα αγόρια σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τα κορίτσια στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Σύμφωνα, με τρέχοντα δεδομένα, η διαφορά στις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών στα μαθηματικά, έχει εξαλειφθεί ενώ παραμένει σημαντική υπέρ των αγοριών στις φυσικές επιστήμες. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσδοκίες, τα κίνητρα και οι πρακτικές που εφαρμόζουν κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών οι εκπαιδευτικοί, καθώς αυτοί αποτελούν τα πρότυπα των μαθητών. Από τις προγενέστερες έρευνες προκύπτει, ότι οι εκπαιδευτικοί επηρεάζονται από τα κοινωνικά στερεότυπα, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες και απαιτήσεις από τα αγόρια αλλά και να επενδύουν περισσότερο σε αυτά καθώς θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερες προοπτικές. Όμως, ο αριθμός των ερευνών που μελετούν τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η διενέργεια πρωτογενών ερευνών που θα καλύψουν το υφιστάμενο κενό. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καλύψει το υφιστάμενο αυτό κενό και να παρουσιάσει ευρήματα που σχετίζονται με τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις επιδόσεις των μαθητριών και των μαθητών στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας, πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 118 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν διαφορές ως προς τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες ενώ ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές και έχουν τις ίδιες προσδοκίες ως προς τις ικανότητες των μαθητών από τα δυο φύλα. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι άντρες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια μπορούν να σημειώσουν ευκολότερα, επιτυχημένη καριέρα στο χώρο των θετικών επιστημών, σε σχέση με τα κορίτσια.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ.
Even nowadays, there are stereotypes in modern societies, according to which, male pupils and students achieve better performance scores in mathematics and science than their female counterparts. According to current data, the discrepancy that is observed, when comparing the performance scores achieved by male and female pupils and students in mathematics, has been eliminated; however, it remains significantly high for boys, in terms of their performance scores in science. Nevertheless, within this context, as aspects of particular interest can be considered the expectations of educators from their pupils and students, in terms of the latter’s performance, as well as the motivation provided, and practices applied by educators, during the teaching of mathematics and science, based on the perception that educators themselves serve as a role model for their pupils and students. From earlier surveys, it has emerged that, educators are actually affected by social stereotypes, resulting in their higher expectations and demands with regard to the performance scores of male pupils and students, and also in investing more time and effort in the latter, since they believe they have greater prospects. However, the number of surveys that investigate the educators’ perceptions and attitudes is very limited, and as a result, it is deemed as necessary to conduct further primary surveys, in order to fill the existing gap. The purpose of this survey is to fill the existing gap, and present any findings that may be related to the perceptions and attitudes of educators towards the performance scores attained by female and male pupils and students in mathematics and science. In order to achieve the aim of this assignment, a primary survey was conducted, which involved the participation of 118 educators who serve in both Primary and Secondary Education in the Prefecture of Aitoloakarnania. From the analysis of the data, it emerged that, educators identify differences in the internal motivation of pupils and students towards mathematics and science, while they follow themselves the same practices in their teaching and have the same expectations with regard to the learning abilities of pupils and students, irrespective of their gender. Finally, it was found that, male educators believe that it is easier for male pupils and students to achieve a successful career in the field of science, compared to girls.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΣΤΗΜΕΣ-SCIENCE
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-MATHEMATICS
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ-STEREOTYPES
ΦΥΛΟ-GENDER
ΕΠΙΔΟΣΗ-PERFORMANCE

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-10T11:36:00Z
2017-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
75
32*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)