δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Smart Cities and Homes: Δομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές
Smart Cities and Homes: Key Enabling Technologies and Applications

Καστανάκης, Βασίλειος

Παλαιγεωργίου, Γεώργιος
Νικοπολιτίδης, Πέτρος

Περιέχει εικόνες
The idea of a smart city has been one of the most modern ideas in recent years, mainly using Information and Communication Technologies (ICT) to improve people’s living standard. Technology is not considered to be the result, but the tool for modernizing and optimizing city management. In the 21st century, technology plays an important role in improving public policies. Cities have abandoned the traditional world and, in order to be smart, they take advantage of technology. However, despite the development of smart cities, the term continues to be unclear and structural technologies continue to grow at a rapid pace. The aim of this thesis is to explore the idea of "Smart Cities ". For this purpose, the term "Smart City" is analyzed and its characteristics are presented. Subsequently, "Smart Homes" are being presented, as well as their services and their network. Introducing main structural technologies for smart cities and homes such as the Internet of Things, Cloud Computing, smart networks, smart dust, Big Data and Open Data. Applications are also presented for smart cities and homes based on structural technologies. Finally, to show the ability of today's technologies to easily support mobile applications that promote the Smart City concept, an application that uses open data provided by a city has been developed. The application’s operation and its structural components are being presented.
Η ιδέα της έξυπνης πόλης, υπήρξε μία από τις πιο μοντέρνες ιδέες τα τελευταία χρόνια που χρησιμοποιεί κυρίως τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η τεχνολογία δεν θεωρείται ως το αποτέλεσμα, αλλά ως το εργαλείο εκσυγχρονισμού και βελτιστοποίησης της διαχείρισης της πόλης. Στον 21ο αιώνα η τεχνολογία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών. Οι πόλεις έχουν εγκαταλείψει τον παραδοσιακό κόσμο και, για να είναι έξυπνες πρέπει να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία. Ωστόσο παρά την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων ο όρος συνεχίζει να μην είναι ξεκάθαρος και οι δομικές τεχνολογίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η εξερεύνηση της ιδέας των «Έξυπνων Πόλεων». Για το σκοπό αυτό αναλύεται αρχικά ο όρος «Έξυπνη Πόλη» και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα «Έξυπνα Σπίτια», οι υπηρεσίες τους και το δίκτυο τους. Παρουσιάζονται οι κυριότερες δομικές τεχνολογίες για τις έξυπνες πόλεις και σπίτια όπως, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το Cloud Computing, τα έξυπνα δίκτυα, η έξυπνη σκόνη, τα Big Data και Open Data. Παρουσιάζονται εφαρμογές για τις έξυπνες πόλεις και σπίτια που στηρίζονται στις δομικές τεχνολογίες τους. Τέλος για να φανεί η δυνατότητα των σημερινών τεχνολογιών να υποστηρίξουν με εύκολο τρόπο κινητές εφαρμογές που προάγουν την ιδέα της «Έξυπνης Πόλης», αναπτύχθηκε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί ανοικτά δεδομένα που παρέχει μια πόλη. Γίνετε παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής και των δομικών συστατικών της.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δομικές Τεχνολογίες
Έξυπνες Πόλεις
Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων
Έξυπνα Σπίτια

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-10T11:40:58Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
137
6*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.