Η αρνητική έκφανση της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, το Φαινόμενο Golem, στην εξΑΕ. Η περίπτωση μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The negative side of self-fulfilling prophecy, the Golem Effect, in distance education. A case study of postgraduate students at the Hellenic Open University.
Η αρνητική έκφανση της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, το Φαινόμενο Golem, στην εξΑΕ. Η περίπτωση μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ.

ΤΑΒΟΥΚΤΣΗ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
The Golem Effect arises as a direct result of the Pygmalion Effect and concerns negative expectations and discouragement. It is a form of self-fulfilling prophecy where the low-negative expectations of an individual lead to a reduction in his/her performance. The main purpose of this study was to investigate the existence of the Golem Effect in distance education and to examine its impact on the learning process of adult students. In particular, the individual objectives concerned the exploration of adult student expectations, the examination of the connection between negative expectations and the performance incentive, the definition of negative expectations and the identification of their sources of provocation. Moreover, their interaction with the Tutor-Advisor's negative expectations was examined, and the encouraging role of teacher-learner communication was determined. In order to investigate these objectives, qualitative and quantitative methodology was used in the collection and analysis of data. More specifically through the initial stage of the interviews, the negative expectations of 8 students were investigated and variables were revealed. Then, these variables, through the completion of questionnaires, were quantified in a sample of 164 distance students of Hellenic Open University postgraduate programs. The analysis and discussion of the results showed that the majority of students enter the learning process with mainly positive expectations. Students have a low degree of negative expectations that usually occur at the beginning of studies or in the writing of written tasks. These negative expectations of the students were named by themselves and received seven definitions. The two major negative expectations are: "I feel that my studies will not bring me any career progression" and "I feel that my studies will not give me the knowledge I am looking for." Negative expectations were found to be caused by nine sources, and the most significant was "the limited time for study." Students are aware of any negative expectations their Tutor-Advisor has, and then they shape their own negative expectations. Finally, the encouraging role of teacher-learner communication in combating the distance student's negative expectations was highlighted. In conclusion, the adult distance student has a few negative expectations, which, however, may affect his / her learning process.
Το Φαινόμενο Golem προκύπτει ως άμεση απόρροια του φαινομένου Πυγμαλίωνα και αφορά τις αρνητικές προσδοκίες και την αποθάρρυνση. Πρόκειται, δηλαδή, για μία μορφή αυτοεκπληρούμενης προφητείας όπου οι αρνητικές προσδοκίες ενός ατόμου το οδηγούν σε μείωση των επιδόσεων του. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης του Φαινομένου Golem στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η εξέταση της επίδρασής του στη μαθησιακή διεργασία των ενηλίκων φοιτητών. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν τη διερεύνηση της διαμόρφωσης των προσδοκιών των φοιτητών, την εξέταση της σύνδεσης των αρνητικών τους προσδοκιών με το κίνητρο απόδοσης, τον ορισμό των αρνητικών προσδοκιών και τον προσδιορισμό των πηγών πρόκλησής τους, την αλληλεπίδρασή τους με τις αρνητικές προσδοκίες του Καθηγητή-Σύμβουλο και τέλος, τον προσδιορισμό του ενθαρρυντικού ρόλου της επικοινωνίας διδασκόντων-διδασκομένων. Για τη διερεύνηση των στόχων αυτών αξιοποιήθηκε ποιοτική και ποσοτική μεθοδολογία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το πρωταρχικό στάδιο των συνεντεύξεων διερευνήθηκαν οι αρνητικές προσδοκίες 8 φοιτητών και αναδείχθηκαν μεταβλητές όπου έπειτα, μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, εξετάστηκαν ποσοτικά σε δείγμα 164 εξ αποστάσεως φοιτητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ. Από την ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών εισέρχονται στη μαθησιακή διαδικασία έχοντας κυρίως θετικές προσδοκίες. Οι φοιτητές νιώθουν αρνητικές προσδοκίες σε μικρό βαθμό οι οποίες συνήθως εμφανίζονται στην έναρξη των σπουδών ή κατά την εκπόνηση γραπτών εργασιών. Οι αρνητικές προσδοκίες δύναται να επηρεάσουν και να αποδυναμώσουν το κίνητρο απόδοσης. Οι αρνητικές αυτές προσδοκίες των φοιτητών κατανομάστηκαν από τους ίδιους και έλαβαν επτά ορισμούς. Οι δύο εξέχουσες αρνητικές προσδοκίες είναι οι εξής: «Νιώθω ότι οι σπουδές μου δε θα μου επιφέρουν κάποια επαγγελματική εξέλιξη» και «Νιώθω ότι οι σπουδές μου δε θα μου προσφέρουν τις γνώσεις που προσμένω». Οι αρνητικές προσδοκίες βρέθηκε ότι προκαλούνται από εννέα πηγές και ως πιο σημαντική αναδείχθηκε «ο περιορισμένος χρόνος για μελέτη». Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τις όποιες αρνητικές προσδοκίες φέρει ο Καθηγητής-Σύμβουλός τους εκ τις οποίες επηρεάζονται και διαμορφώνουν τις δικές τους αρνητικές προσδοκίες. Τέλος, αναδείχθηκε ο ενθαρρυντικός ρόλος της επικοινωνίας διδασκόντων- διδασκομένων στην καταπολέμηση των αρνητικών προσδοκιών του εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενου. Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε ότι ο ενήλικας εξ αποστάσεως φοιτητής φέρει αρνητικές προσδοκίες σε μικρό βαθμό οι οποίες όμως, δύνανται να επηρεάσουν τη μαθησιακή του/της διαδικασία.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Φαινόμενο Golem
Golem effect

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:08:15Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

189
3
40*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.