Από το ΣΔΕ στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ˙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
From SCS to E-EPAL˙ Educational Biographies of adult students
Από το ΣΔΕ στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ˙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Σταμέλου, Μαρία

Βεργίδης, Δημήτριος
Ανάγνου, Ευάγγελος

The work at hand focuses on the transition of adult students of the Second Chance Schools (SCS) to the Evening Vocational Upper Secondary Schools (E-EPAL). Aiming to investigate the educational experience of adult students of the E-EPAL, that have graduated from Second Chance Schools, we chose to use the method of “Educational Biography” as being the most suitable to explore the specific conditions under which these students experienced the way the SCS and E-EPAL operate. Several clues emerged from the life stories of our eight informers, concerning the particular characteristics of the adults that choose to complete their compulsory education by attending SCS, the transformation of their beliefs about the educational processes after graduating from the “alternative school of formal education” and their orientation to attend formal educational structures. Acknowledging the fact that the method of Educational Biography does not allow generalizations for the entire target population, our biographical analysis records: the effect of family and school environment on the educational choices of the participants, the belief revision of these particular SCS graduates concerning the value of education in the formation of their personality and their adaptation to the traditional way the E-EPAL operate.
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο θέμα της μετάβασης ενήλικων σπουδαστών από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (Ε-ΕΠΑΛ). Στοχεύοντας στη διερεύνηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας ενήλικων σπουδαστών του Ε-ΕΠΑΛ, αποφοιτησάντων από ΣΔΕ, επιλέχθηκε η μέθοδος της «Εκπαιδευτικής Βιογραφίας» ως καταλληλότερη προκειμένου να ανιχνευθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι βίωσαν τον τρόπο λειτουργίας του ΣΔΕ και του Ε-ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Από τις ιστορίες ζωής των οκτώ πληροφορητών, αναδείχθηκαν στοιχεία σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων που επιλέγουν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση φοιτώντας στα ΣΔΕ, τον μετασχηματισμό των πεποιθήσεών τους για τις εκπαιδευτικές διεργασίες μετά τη φοίτηση στο «εναλλακτικό σχολείο τυπικής εκπαίδευσης» και τον προσανατολισμό τους στη συμμετοχή σε τυπικές εκπαιδευτικές δομές. Αναγνωρίζοντας πως η μέθοδος της εκπαιδευτικής βιογραφίας δεν επιτρέπει γενικεύσεις για το σύνολο του πληθυσμού στόχου, στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη βιογραφική ανάλυση καταγράψαμε: την επίδραση του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος στις εκπαιδευτικές επιλογές των συμμετεχόντων, την αναθεώρηση των απόψεων των συγκεκριμένων αποφοίτων του ΣΔΕ για την αξία της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, την προσαρμογή τους στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του Ε-ΕΠΑΛ.
Περιέχει: 22 Πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
ενηλικιότητα
εναλλακτικό σχολείο
educational biography
alternative school
Εκπαιδευτική Βιογραφία
Εσπερινό ΕΠΑΛ
Second Chance School (SCS)
adult education
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Evening Vocational Upper Secondary School (E-EPAL)
adulthood

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:09:05Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
224
98*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.