Η επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των συντελεστών εκπαιδευτικών οργανισμών της δευτεροβάθμιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Professional burnout and job satisfaction of the educators and the managers of general and special secondary education
Η επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των συντελεστών εκπαιδευτικών οργανισμών της δευτεροβάθμιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης

Ζώτου, Αγγελική

Χαλκιώτης, Δημήτριος
Λεβεντάκης, Χαράλαμπος

Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί στις μέρες μας ένα μεγάλο εργασιακό πρόβλημα και κίνδυνο για πολλούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και σαφώς για τους εκπαιδευτικούς. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης (: τη συναισθηματική εξάντληση, την προσωπική επίτευξη και την αποπροσωποποίηση) των εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά και επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά και την επίδρασή τους τόσο σε κάθε μία από τις τρεις προαναφερθείσες διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, όσο και στην εργασιακή τους ικανοποίηση. Για τις ανάγκες υλοποίησης της συγκεκριμένης έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική προσέγγιση και το ερωτηματολόγιο ως μέσο συλλογής ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβάνοντας βασικούς δημογραφικούς και επαγγελματικούς παράγοντες που επιδρούν ποικιλοτρόπως και στις συνιστώσες τις επαγγελματικής εξουθένωσης και της εργασιακής ικανοποίησης. Με την αξιοποίηση του στατιστικού προγράμματος SPSS (Statistical Package for Social Sciences) -έκδοση 22.00-, τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης αναδεικνύουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στη βίωση χαμηλών επιπέδων συναισθηματικής εξάντλησης, επίτευξης προσωπικών επιτευγμάτων και αποπροσωποποίησης και υψηλότερων επιπέδων επαγγελματικής ικανοποίησης από την πλευρά των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
Professional burnout is nowadays a major labor problem and hazard for many professionals who are engaged in providing social services and clearly for teachers. The present study investigates the three dimensions (emotional exhaustion, personal achievement and depersonalization) of the professional burnout of Greek public secondary school teachers’ taking into account demographic and occupational characteristics and their impact on each of the three above mentioned dimensions of professional exhaustion as well as on their job satisfaction. For the implementation of this research, we used the quantitative approach and the questionnaire in order to collect research data based on teachers’ professional burnout and satisfaction, including key demographic and occupational factors that have a different effect on the dimensions of professional burnout and job satisfaction. Using the statistical program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) -version 22.00-, the findings of this study show that there are specific factors that have a significant impact on experiencing low levels of emotional exhaustion, personal achievement and depersonalization, and higher levels of professional satisfaction on the part of participating teachers.
Περιέχει: πίνακες, σχήματα - διαγράμματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Δημογραφικοί και επαγγελματικοί παράγοντες και Demographic and professional factors
Επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών και Teachers’ professional satisfaction
Επαγγελματική εξουθένωση (συναισθηματική εξάντληση, προσωπική επίτευξη και αποπροσωποποίηση) εκπαιδευτικών και Teachers’ professional burnout (emotional exhaustion, personal achievement and depersonalization)
Έλληνες εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Greek teachers of secondary education

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T08:15:55Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

44
168
5*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)