Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο διοίκησης-διαχείρισης: Μελέτη Περίπτωσης στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Αττικής.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The budget as a Management Tool- A Case Study of the Institutes of Education and Training run by the Ministry of Employment, Social Security and Solidarity
Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο διοίκησης-διαχείρισης: Μελέτη Περίπτωσης στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Αττικής.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ , ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , ΣΟΦΙΑ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί, αρχικά, στη μελέτη του προϋπολογισμού ως εργαλείου διοίκησης- διαχείρισης στις εκπαιδευτικές μονάδες, και σε δεύτερο επίπεδο, στη μελέτη περίπτωσης σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και τους τρόπους με τους οποίους αυτός χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μονάδες (ΙΕΚ ΟΑΕΔ) εντός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επιδιώκεται η καταγραφή των πρακτικών που ακολουθούνται, η ανάδειξη της ωφέλειας ή της έλλειψης ωφέλειας, την οποία αυτές οι πρακτικές έχουν, η ανάδειξη των δυσκολίων των διευθυντών/ριών στη χρήση του προϋπολογισμού και η κατάθεση προτάσεων για τη βελτιστοποίηση χρήσης του εργαλείου αυτού. Αυτό γίνεται τόσο βιβλιογραφικά όσο και εμπειρικά. Η βιβλιογραφική επισκόπηση αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του προϋπολογισμού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και πιο εστιασμένα στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Η μελέτη περίπτωσης υλοποιήθηκε με τη χρήση τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής μεθόδου. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση που διεξήχθη, δείχνει μεταξύ άλλων, το συγκεντρωτικό τρόπο άσκησης διοίκησης και κατάρτισης του προϋπολογισμού. Η ανάλυση δείχνει επίσης, ότι υφίσταται κενό σε ό,τι αφορά τη θεωρητική κατάρτιση των διευθυντών/ριών, αλλά και ότι οι διευθυντές των υπό εξέταση εκπαιδευτικών μονάδων δεν έχουν πλήρη γνώση των δυνατοτήτων, τις οποίες μπορεί να παρέχει ο προϋπολογισμός στην άσκηση των καθηκόντων τους και την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων.
Περιλαμβάνει πίνακες, διαγράμματα, σχήματα.
This dissertation thesis aims at studying budgeting as a managerial tool and at carrying out a case study on budgeting and financial management within the Greek educational system. This thesis endeavours to record the practices followed when it comes to budgeting, to highlight the benefits or the lack of benefits these practices might have, to depict managers' difficulties in using budgeting and to make suggestions for optimising the use of this tool. This has been done both using the existing bibliography and conducting an empirical study. The literature review has highlighted the importance of budgeting in Business Management and more specifically in School Management. The researchers conducted the case study using qualitative and quantitative methods, from a certain type of schools (IEK of OAED). The quantitative and qualitative analysis that was carried out shows among other things, the centralised way of administration and of drawing the budgets. The case study also shows that there is a gap in the theoretical training of headmasters, and furthermore, that the headmasters are not fully aware of the possibilities when using budgeting.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Key- words: budgeting, School Management, IEK of OAED, financial management.
προϋπολογισμός, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, οικονομική διαχείριση.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-10-11T08:19:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

111
1
39*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.