ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 1ο Σ.Δ.Ε. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 1ο Σ.Δ.Ε. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παλτζή, Μαρία

Καλογρίδη, Σοφία
Βεργίδης, Δημήτριος
Φίλλιπς, Νίκη

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η καταγραφή και η διερεύνηση των αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευομένων στο 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού αναφορικά με την αξία της Τέχνης, τόσο στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους όσο και στη ζωή τους εν γένει (επαγγελματική, κοινωνική, προσωπική) μετά από τη διδασκαλία του γραμματισμού της Πολιτισμικής και Αισθητικής Αγωγής. Για τη συγκεκριμένη εργασία, επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα, καθώς αυτή κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη προσέγγιση για τη διερεύνηση νοημάτων και αναπαραστάσεων που αποδίδουν τα ερωτώμενα υποκείμενα σε κοινωνικά φαινόμενα και διαδικασίες. Συγκεκριμένα, ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν η ημιδομημένη ατομική και ομαδική συνέντευξη, καθώς και η ανάλυση περιεχομένου, ώστε να επιτευχθεί η τριγωνοποίηση, η οποία εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τα ερευνητικά ερωτήματα, και επίσης συμφωνούν και εμπλουτίζουν τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που διενεργήθηκαν σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και σε Σ.Δ.Ε. σχετικά με τον ρόλο της Τέχνης και των μετασχηματισμό των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευομένων αναφορικά με αυτήν. Η παρούσα εργασία στηρίζεται στην εφαρμογή της μεθόδου Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία». Η πρωτοτυπία της συνίσταται στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου με σκοπό τον μετασχηματισμό των απόψεων των εκπαιδευομένων όσον αφορά την ίδια την Τέχνη, ως ιδιαίτερο πολιτισμικό αγαθό. Αντίθετα, οι υπάρχουσες εργασίες που εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή, αντιμετωπίζουν την Τέχνη ως μέσο προκειμένου να μεταβληθούν οι αντιλήψεις των ενηλίκων για άλλα, σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.
The purpose of this thesis is the recording and research of the perceptions of the adult learners of the 1st second chance school of Korydallos regarding the value of art both in the context of their education and generally in their life (professional, social, personal) after the teaching of literacy of the cultural and aesthetic education. For this thesis, the qualitative research was selected as this is considered to be the most appropriate approach to explore meanings and representations that give the subjects to social phenomena and processes. Particularly, the semi – structured individual and group interviews as well as context analysis were used as research tools in order to achieve the triangulation, which ensures the validity and credibility of the research. The results of the survey not only confirm the research questions but they also agree and enhance the results of other surveys carried out in adult education structures as well as in schools of second chance concerning the role of Art and the transformation of the views and attitudes of the learners with regard to this. This thesis is based on the application of the method of Grain “Convertible learning through sensory experience”. Its originality has to do with the utilization of this specific method in order to transform the opinions of learners regarding Art itself as a considerable, cultural asset. On the contrary, the existing theses that implement this method deal with Art as a means to change the perceptions of adults for other important social issues.
Φωτογραφίες, Πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T08:30:10Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

56
4
305*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)