δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Φυσική των Μελανών Οπών

Καρυπίδης, Χρήστος

Σμψωνίδης, Δημήτριος
Τσιριγώτης, Απόστολος

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The black hole describes a large mass concentration such that the force of gravity is so strong that it does not allow the bodies to escape from it (radiation can escape in a quantum way). In other words gravity is such that the escape velocity is greater than the speed of light. The aim is to study and describe the black holes within the General Theory of Relativity. In particular, the black hole geometry and its thermodynamics will be studied, and the expected results are a deeper understanding of the black hole physics.
Η μελανή οπή περιγράφει μία μεγάλη συγκέντρωση μάζας τέτοιας ώστε η δύναμη της βαρύτητας είναι τόσο ισχυρή που δεν επιτρέπει στα σώματα να ξεφύγουν από αυτή (ακτινοβολία μπορεί να διαφύγει με κβαντικό τρόπο). Με άλλα λόγια η βαρύτητα είναι τέτοια ώστε η ταχύτητα διαφυγής είναι μεγαλύτερη της ταχύτητας του φωτός. Σκοπός είναι η μελέτη και η περιγραφή των μελανών οπών στα πλαίσια της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Θα μελετηθεί ιδιαίτερα η γεωμετρία της μελανής οπής καθώς και η θερμοδυναμική της και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι μία βαθύτερη κατανόησης της φυσικής των μελανών οπών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μελανές Οπές Γενική Θεωρία Σχετικότητας, Βαρύτητα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:42:58Z
2017-09


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
8
93*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.