Περιβαλλοντική προστασία, διαχείριση και αναβάθμιση του περιαστικού πράσινου: Η περίπτωση του περιαστικού δάσους της Άρτας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Environmental protection, management and enhancement of peri-urban green: The case of the Arta’s peri-urban forest
Περιβαλλοντική προστασία, διαχείριση και αναβάθμιση του περιαστικού πράσινου: Η περίπτωση του περιαστικού δάσους της Άρτας

Μακρή, Δήμητρα

Ασπρογέρακας, Ευάγγελος
Πάγκας, Νικόλαος

The purpose of this thesis is to investigate the factors related to the protection and management of peri-urban green areas and to compose a framework of measures, methods and practices aimed at the sustainable management of peri-urban forests. The case study is the peri-urban forest of Arta and the possibilities of optimizing the functions and services provided by it. Initially, it is carried out bibliographic research and recording of issues related to the concept of peri-urban green, the history of peri-urban forests, their multiple role, the risks they face and the institutional framework for their management and protection is done. Furthermore, it selects representative examples of peri-urban forests from Greece and Europe and examines their specific features, the methods of their management and the positive and negative effects it had, concerning its’ protection and management, their services and their aesthetic and ecological emergence. It follows the recording of the specific characteristics of the peri-urban forest of Arta, the study of the anthropogenic and natural environment of the area, the investigation of the resource’s possibilities and constraints and the evaluation of its current situation. Finally, it proposes general guidelines and management practices, in the context of the environmentally sustainable use of peri-urban forests and specific proposals for the protection, improvement and exploitation of the peri-urban forest of Arta, upgrading its services and its establishment as a valuable resource with multiple benefits.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τη προστασία και διαχείριση του περιαστικού πρασίνου και η συγκρότηση ενός πλαισίου μέτρων, μεθόδων και πρακτικών που στοχεύουν στην αειφόρο διαχείριση των περιαστικών δασών. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί το περιαστικό δάσος της Άρτας και οι δυνατότητες βελτιστοποίησης των λειτουργιών και εξυπηρετήσεων που παρέχει ο συγκεκριμένος πόρος. Αρχικά γίνεται βιβλιογραφική έρευνα και καταγραφή ζητημάτων σχετικά με την έννοια του περιαστικού πρασίνου, την ιστορία των περιαστικών δασών, τον πολλαπλό ρόλο αυτών, των κινδύνων που διατρέχουν και του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και προστασίας τους. Στη συνέχεια επιλέγονται αντιπροσωπευτικά, κατά το δυνατόν, παραδείγματα περιαστικών δασών από την Ελλάδα και την Ευρώπη και παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οι μέθοδοι διαχείρισής τους και τα θετικά ή και αρνητικά αποτελέσματά αυτών, όσον αφορά την προστασία, τη διαχείριση, τις υπηρεσίες που παρέχουν, την αισθητική και οικολογική ανάδειξη τους. Ακολουθεί η καταγραφή, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του περιαστικού δάσους της Άρτας, η μελέτη του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, των δυνατοτήτων και των περιορισμών που υφίσταται ο συγκεκριμένος πόρος και επιχειρείται η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασής του. Τέλος, διατυπώνονται γενικές κατευθύνσεις και πρακτικές διαχείρισης στο πλαίσιο μιας περιβαλλοντικής αειφόρου εκμετάλλευσης των περιαστικών δασών και ειδικότερες προτάσεις για την προστασία, βελτίωση και αξιοποίηση του δάσους της Άρτας, την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει και την ανάδειξή του ως έναν πολύτιμο πόρο, με πολλαπλά οφέλη για την περιοχή.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Άρτα
Arta
peri-urban forest
Περιαστικό δασός

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:43:20Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
94
50*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.