Προσομοιώσεις για τη μελέτη φαινομένων Οπτικής για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Simulations to study Optical phenomena for all levels of education
Προσομοιώσεις για τη μελέτη φαινομένων Οπτικής για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

Σιτσανλής, Ηλίας

Πολάτογλου, Χαρίτων
Τσιριγώτης, Απόστολος

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από τρία μέρη και πραγμα-τεύεται την διδασκαλία των φαινομένων Οπτικής κάνοντας χρήση προσο-μοιώσεων. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή για τις ΤΠΕ και την χρησιμότητά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις κατηγορίες λογισμικών και των λογισμικών των φυσικών επιστημών, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης προσομοιώσεων στην διδασκαλία της Φυσικής. Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται την Οπτική, αρχικά παρουσιάζεται μια ιστορική διαδρομή των θεωριών της Οπτικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και στην συνέχεια τα κυριότερα φαινόμενα της Οπτικής από την πλευρά των διαφόρων θεωριών που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν κάνοντας χρήση προ-σομοιώσεων. Όσο καλό και αν είναι ένα λογισμικό από μόνο του δεν είναι ικανό να προωθήσει την μάθηση, οι μαθητές θα πρέπει να καθοδηγηθούν με κατάλληλες διδακτικές μεθόδους για να επιτευχθεί η μάθηση. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και όλα τα στοιχεία που χρειάζονται περιγράφονται με σενάρια. Το τρίτο μέρος της εργασίας αποτελείται από τρία σενάρια στηριζόμενα σε προσομοιώσεις για την διδασκαλία των εννοιών της Φυσικής. Τα δύο πρώτα σενάρια αναφέρονται στην ανά-κλαση και στην διάθλαση. Το πρώτο στηρίζεται στην ερμηνεία των παραπά-νω εννοιών με την κλασική Φυσική και είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου ενώ το δεύτερο δρομολογεί έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών, με την χρήση της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής (QED). Το τρίτο σενάριο αναφέρεται στο Ουράνιο τόξο, ένα καθημερινό φαινόμενο που συνδυάζει πολλές βασικές έννοιες της Οπτικής και αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέμα για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα τον κλάδο που ακολουθούν.
This diploma thesis consists of three parts, discusses the optical phenom-ena and specifically how these can be taught by using simulations. At the first part there is an introduction about ICT and the utility of these in the educational process. The introduction continues with the categories of software and software for sciences and the advantages and disadvantages of using simulations in the process of teaching Physics. The second part of the diploma thesis discusses the Optics. Initially, a historical recursion of the theories of Optics since antiquity until the present, is presented and in the sequel the most major phenomena of Optics from the point of view of various theories that were developed from time to time are presented by using simulations. No matter how exceptional a software is, it has not the ability of promoting the learning by itself. Students should be guided through appropriate teaching methods to achieve learning. All the teach-ing methods and the needed features that should be used are described in a scenario. The third part of the diploma thesis consists of three scenari-os, based on simulations, whose aim is to teach concepts of Physics. The first two scenarios refer to reflection and diffraction. One scenario of them, is based on the interpretation of the above concepts with classical Physics that is compatible with the Lyceum's curriculum and the other scenario has a completely different way of approaching these phenomena, which is by quantum electrodynamics (QED). The third scenario refers to Rainbow an everyday theme that combines many basic concepts of Optics and is an interesting subject for all students regardless of the field they are specialized

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Σενάρια
QED
Διάθλαση
Προσομοιώσεις Φυσικής
Refraction
Physics Simulations
Scenarios
Προσομοιώσεις Οπτικής
Reflection
Optical Simulations
Ανάκλαση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T08:56:33Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

143
0
28*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.