Αριθμητική διερεύνηση σεισμικής απόκρισης χωμάτινων φραγμάτων μέσω συζευγμένων δυναμικών αναλύσεων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Numerical simulation of seismic response of earth dams with coupled dynamic analysis
Αριθμητική διερεύνηση σεισμικής απόκρισης χωμάτινων φραγμάτων μέσω συζευγμένων δυναμικών αναλύσεων

Κρασσά, Κορίνα

Παπαδοπούλου, Ανθή
Ανδριανόπουλος, Κωνσταντίνος

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της μεθοδολογίας των Papadimitriou et al. (2014), με την οποία προβλέπεται ο αδιάστατος σεισμικός συντελεστής khmax σε χωμάτινα φράγματα συναρτήσει των χαρακτηριστικών της σεισμικής διέγερσης και της γεωμετρίας της ολισθαίνουσας μάζας, για την εκτίμηση των μόνιμων σεισμικών μετατοπίσεων. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω της εκτέλεσης συζευγμένων δυναμικών ελαστοπλαστικών αναλύσεων φραγμάτων με χρήση λογισμικού πεπερασμένων διαφορών και σύγκριση των αποτελεσμάτων σε όρους μετατοπίσεων με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρήση κατάλληλων εμπειρικών σχέσεων που συνδέουν τις σεισμικές παραμορφώσεις με τον μέγιστο σεισμικό συντελεστή khmax, όπως προκύπτει από την μεθοδολογία Papadimitriou et al.(2014). Στις δισδιάστατες ελαστοπλαστικές αναλύσεις που εκτελέστηκαν προσομοιώθηκαν φράγματα δυο διαφορετικών υψών και εξετάστηκαν ποικίλες επιφάνειες αστοχίας διαφορετικής γεωμετρίας, σεισμικές διεγέρσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δεσποζουσών περιόδων (Te) και διάφορες μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις (PGA). Η σύγκριση των σεισμικών μετατοπίσεων των αριθμητικών αναλύσεων με τις αντίστοιχες της μεθοδολογίας Papadimitriou et al. (2014) έδειξε ότι για σημαντικές μετακινήσεις (>10εκ) υπάρχει ικανοποιητική σύγκλιση των αποτελεσμάτων.
Περιέχει: πίνακες, εικόνες, αριθμητικές σχέσεις
The purpose of the present dissertation is the evaluation of Papadimitriou et al. (2014) methodology which predicts the seismic coefficient khmax in earth dams, dependent upon the characteristics of the seismic excitation and the geometry of the sliding mass, for the estimation of the permanent seismic slope displacements. Attempting to evaluate the methodology, a series of coupled dynamic elastoplastic numerical analysis of earth dams were performed with the use of Finite Difference Code, and the results in terms of seismic displacements were compared to those which resulted from empirical equations that connect seismic displacements with the maximum seismic coefficient khmax as it is predicted by the Papadimitriou et al. (2014) methodology. The 2-D elastoplastic analyses that were performed, simulated earth dams of 2 different heights and examined various potential sliding masses of different geometry, seismic excitations that cover a wide range of predominant periods (Te) and different peak ground accelerations (PGA). The comparison of the seismic displacements that derived from the numerical analyses with those that were predicted by the Papadimitriou et al. (2014) methodology, showed satisfactory agreement for important displacements (>10cm).

Διπλωματική Εργασία / Thesis

permanent seismic displacements
χωμάτινο φράγμα
earth dam
δυναμική ανάλυση
συζευγμένη ανάλυση
dynamic analysis
coupled analysis
μόνιμες σεισμικές μετατοπίσεις

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T08:56:53Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
146*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)