Τουρισμός κρουαζιέρας και τοπική οικονομική ανάπτυξη. Η περίπτωση της Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Cruise Tourism and Local Economic Development. The case of Greece
Τουρισμός κρουαζιέρας και τοπική οικονομική ανάπτυξη. Η περίπτωση της Ελλάδας

Τσιτσίλογλου, Νικόλαος

Ρεκλείτης, Παναγιώτης
Ζαρκαδά, Άννα

Ο σκοπός της διπλωματικής είναι η διερεύνηση του κλάδου της κρουαζιέρας στην Ελλάδα και η σχέση του με την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ανοδική πορεία της κρουαζιέρας παγκοσμίως. Η περιοχή της Μεσογείου, αποτελεί το δημοφιλέστερο προορισμό κρουαζιέρας στην Ευρώπη και το 2ο δημοφιλέστερο παγκοσμίως. Μεταξύ των 10 Ευρωπαϊκών χωρών που έλαβαν τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη από τον τομέα της κρουαζιέρας, το 2015, η Ελλάδα κατέλαβε την 8η θέση. Συνεπώς ο κλάδος της κρουαζιέρας αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο της Ελλάδας τον οποίο οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εκμεταλλευτούν περαιτέρω. Η διπλωματική απαρτίζεται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εννοιολογικός προσδιορισμός του τουρισμού και των διαφόρων κατηγοριών του, καθώς επίσης και αναφορά στον εναλλακτικό τουρισμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικοί παράμετροι του τουρισμού κρουαζιέρας σε παγκόσμιο και Ελληνικό επίπεδο. Στο κεφάλαιο τρία αναφέρονται στοιχεία της οικονομίας της Ελλάδας και οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν θετικά ή ανασταλτικά στην οικονομική ανάπτυξη. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται σύνδεση του τουρισμού κρουαζιέρας και της οικονομικής ανάπτυξης και αναφέρονται οι προϋποθέσεις θετικής συμβολής της. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα της διπλωματικής που σχετίζονται με την σχέση κρουαζιέρας και οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία, το δείγμα και η διαδικασία της έρευνας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική και ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη και η διασταύρωση απόψεων μεταξύ Ελληνικών και Γερμανικών φορέων. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας και γίνεται διεξοδική συζήτηση τους. Στο έβδομο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, γίνονται προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και αναλύεται η συνεισφορά της έρευνας στην επιστήμη. Όπως διαφάνηκε από την έρευνα υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ του τουρισμού κρουαζιέρας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα η οποία είναι κυρίως θετική. Η υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου χαρακτηρίζεται από πολλά θετικά στοιχεία στα οποία οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να βασιστούν ώστε να διαμορφώσουν τις κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης. Οι ανασταλτικοί παράγοντες ανάπτυξης της σχετίζονται κυρίως με τις εξωτερικές πολιτικές εξελίξεις, τις χρόνιες παθογένειες του Ελληνικού τρόπου λειτουργίας και συνεργασίας των φορέων καθώς επίσης και επιμέρους παραμέτρους λειτουργίας του κλάδου που είναι εύκολο να βελτιωθούν. Η μερική αδιαφορία για περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς επίσης και η συστηματική καταπάτηση της φέρουσας ικανότητας των προορισμών αποτελούν τις βασικότερες απειλές για τον κλάδο στην Ελλάδα όσο και για τον τουρισμό γενικότερα.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The purpose of the Thesis is the exploration of the cruise sector in Greece and its relation with the local economic development. The Mediterranean region is the most popular cruise destination in Europe and the second most popular in the world. Among the 10 European countries that received the greatest economic benefits from the cruise sector, in 2015, Greece ranked 8th. Therefore, the cruise industry is a dynamic sector in Greece, which the competent authorities need to exploit further. The diploma consists of seven chapters. In the first chapter there is a conceptual definition of tourism and its various categories, as well as reference to alternative tourism. The second chapter describes the basic parameters of cruise tourism on a global and Greek level.In Chapter Three data of the Greek economy are mentioned as well as the main factors that have a positive or negative impact on economic growth. The fourth chapter attempts to link cruise tourism and economic development and reports the prerequisites for its positive contribution. At the end of the chapter there is reference to the research questions of the thesis which are related to the cruise tourism and economic development relationship in Greece as well as the present status of the sector. The fifth chapter describes the research methodology, the sample of the research and the research process. The method used was the qualitative and the main methodological tool was the interview and the crossover between Greek and German relevant cruise institutions and enterprises. The sixth chapter analyzes the results of the research and discusses them thoroughly. The seventh chapter summarizes the findings of the survey, makes proposals to the relevant bodies and analyzes the contribution of research to science. As revealed by the survey, there is an inextricable relationship between cruise tourism and local economic development in Greece, which is mainly positive. The current state of the industry is characterized by many positive elements where competent bodies should take into account so as to plan appropriate development strategies. The inhibitory factors of the cruise sector are mainly related to external political developments, the chronic pathogens of the Greek way of working and cooperation of the relative institutions as well as to individual parameters of the operation of the sector which are easy to improve. The partial indifference on environmental issues as well as the systematic violation of the bearing capacity of destinations are the main threats to the sector in Greece as well as to tourism in general.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τουρισμός κρουαζιέρας, οικονομική ανάπτυξη, εταιρίες κρουαζιέρας, προορισμοί κρουαζιέρας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T09:37:49Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
17
142*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.