Η ανάπτυξη των Τοπικών Πολιτιστικών Δράσεων σε περίοδο Οικονομικής κρίσης: Η μελέτη περίπτωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ Δήμου Ωρωπού)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
The Development of Local Cultural Actions in a Time of Economic Crisis The case study of the Oropos Public Benefit Company   (KEDO of Oropos Municipality)
Η ανάπτυξη των Τοπικών Πολιτιστικών Δράσεων σε περίοδο Οικονομικής κρίσης: Η μελέτη περίπτωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ Δήμου Ωρωπού)

ΚΟΝΤΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑ

ΚΟΡΡΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The unprecedented crisis that our country has been experiencing over the past few decades poses the issue of changing the organization of the State and its institutions. In the context of this change, it is necessary to make Local Government a genuine institutional representative of a new state of social solidarity and cohesion, as well as a key pillar of the new productive and developmental path of the country. Local Government is a privileged area of cultural and social policy exercise. The aim is to enhance the quality of life of the people and to contribute to the social, cultural and economic development of the place. The main concept of the present study, it is attempted to explore the role and contribution of the culture and cultural policy of the Municipality of Oropos in the social benefit of the Municipality of Oropos is sought in the achievement of the cohesion and the cultivation of this local society, as expressed in the particular study of case. The study and analysis focuses more specifically on the following: How the municipality of Oropos contributes to the management of Benefit society and its resources and how the second one contributes to the cultural, economic and social development of local society and the improvement of its citizens’ quality of life.
Η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η Χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, είναι αναγκαίο να καταστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και βασικός πυλώνας της νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της Χώρας. Σκοπός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η ενίσχυση στην ποιότητα ζωής των δημοτών και η συμβολή στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται να διερευνηθεί ο ρόλος και η συμβολή του πολιτισμού και της πολιτιστικής πολιτικής της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ωρωπού στην επίτευξη της συνοχής και της καλλιέργειας της τοπικής αυτής κοινωνίας, έτσι όπως αυτή εκφράζεται στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα διερευνώνται η συμβολή της Κ.Ε.Δ.Ω στην διαχείριση των πολιτιστικών πόρων του Δήμου Ωρωπού ούτως ώστε να υλοποιούνται καλύτερα οι διάφορες λειτουργίες της και η συμβολή της δεύτερης στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Τοπική Ανάπτυξη,
Πολιτιστική Διαχείριση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-06
2017-10-11T09:45:33Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

110
22
2*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)