Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή και η σχέση του με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη: Διερεύνηση του φαινομένου σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό σε δομές Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Burn out syndrome in special education professionals and its relationship to Emotional Intelligence: Researching the phenomenon in a sample of teaching and auxiliary personnel working in special and regular secondary schools with special needs provision
Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή και η σχέση του με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη: Διερεύνηση του φαινομένου σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό σε δομές Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μαζάνη, Αλεξάνδρα

Βασιλόπουλος, Στέφανος
Αβραμίδης, Ηλίας

Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των εργαζομένων σε έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών. Επίσης, η Συναισθηματική Νοημοσύνη και η σχέση της με την Επαγγελματική Εξουθένωση έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει τα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης σε εργαζόμενους στην ειδική αγωγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι εργάζονται είτε σε ειδικά σχολεία είτε σε τμήματα ένταξης και παράλληλη στήριξη σε γενικά σχολεία. Επιπλέον, γίνεται αναζήτηση της σχέσης της επαγγελματικής εξουθένωσης με τη συναισθηματική νοημοσύνη και με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 161 εργαζόμενοι στην ειδική αγωγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα οι οποίοι ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια με τις κλίμακες MΒΙ για την Επαγγελματική Εξουθένωση και Wong & Law για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη, καθώς και δελτίο δημογραφικών χαρακτηριστικών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν μέση συναισθηματική εξάντληση, χαμηλή αποπροσωποποίηση, υψηλή προσωπική εκπλήρωση και υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης. Το εκπαιδευτικό προσωπικό δηλώνει την υψηλότερη προσωπική εκπλήρωση ενώ το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό τη μεγαλύτερη συναισθηματική εξάντληση. Η συναισθηματική εξάντληση και η αποπροσωποποίηση συσχετίζονται αρνητικά και στατιστικώς σημαντικά με όλες τις διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, ενώ η προσωπική εκπλήρωση θετικά. Τα ευρήματα της έρευνας συζητούνται με την τρέχουσα βιβλιογραφία.
Περιέχει: πίνακες και σχήματα
Burnout syndrome in special education professionals can have negative effects on their professional and personal life. However, evidence has shown that people with high emotional intelligence are likely to experience less burnout than their colleagues. The present study aims at investigating the role of trait emotional intelligence in predicting burnout in special education professionals. A sample of 161 secondary special education professionals participated in the study, who completed measures of burnout (MBI-ES), trait emotional intelligence scale (WLEIS) along with demographic data. Results support the three factor structure of the MBI-ES as well as the four factor structure of the WLEIS. The sample reports moderate levels of emotional exhaustion, low depersonalization and high levels of personal accomplishment and perceived emotional intelligence. The teaching personnel declare the highest personal accomplishment while auxiliary personnel the higher emotional exhaustion. Emotional exhaustion and depersonalization have a negative correlation with all dimensions of Emotional Intelligence, whereas personal accomplishment has positive. The above results are discussed in the context of recent research data.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Συναισθηματική Νοημοσύνη
Εργαζόμενοι Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Επαγγελματική Εξουθένωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T09:48:35Z
2017-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
1
105*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.