PUPPETS AS AN EDUCATIONAL TOOL TO DEVELOP ORACY SKILLS IN THE YOUNG LEARNERS' CLASSROOM

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η ΚΟΥΚΛΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
PUPPETS AS AN EDUCATIONAL TOOL TO DEVELOP ORACY SKILLS IN THE YOUNG LEARNERS' CLASSROOM

ΜΠΕΘΑΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ

ΖΑΦΕΙΡΗ, ΜΑΚΡΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της ενσωμάτωσης της κούκλας ως εργαλείο διδασκαλίας, στην ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων των νεαρών μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα θα ερευνήσει το βαθμό κατά τον οποίο προωθείται η γλώσσα – στόχος, τη συχνότητα κατά την οποία οι δάσκαλοι ενσωματώνουν κούκλες στη διδασκαλία τους, την επίδραση των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων στο κίνητρο για μάθηση και στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των νεαρών μαθητών. Επιπρόσθετα, θα εξετάσει πως η χρήση της κούκλας έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των προφορικών δεξιοτήτων των νεαρών μαθητών. Προς το σκοπό αυτό, η εν λόγω έρευνα αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Στο πρώτο μέρος, διερευνάται η εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στην παιδική ηλικία στην περιοχή της Ευρώπης. Εξετάζεται η συσχέτιση των θεωριών εκμάθησης που επηρεάζουν και ενημερώνουν τις πρακτικές διδασκαλίας μαζί με την επικοινωνιακή προσέγγιση αυτών. Το δεύτερο μέρος παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την υλοποίηση της έρευνας και το πώς τα στοιχεία αυτής έχουν συγκεντρωθεί, παρουσιαστεί και ερμηνευτεί. Η ερευνητική μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί στην παρούσα μελέτη περιέχει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία. Η εργασία έχει σχεδιαστεί και εκπονηθεί με νεαρούς μαθητές ηλικίας μεταξύ οκτώ και δέκα ετών σε τάξη ιδιωτικού φροντιστηρίου ξένων γλωσσών. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και διαμοιράστηκε προς δασκάλους δημοσίων αλλά και ιδιωτικών σχολείων ερωτηματολόγιο ενώ ταυτόχρονα λήφθηκαν και συνεντεύξεις από ορισμένους δασκάλους έτσι ώστε να συσχετιστούν τα ευρήματα που προέρχονται από τα ποσοτικά δεδομένα. Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων σχεδιάστηκε και εμπλουτίστηκε με τη χρήση κούκλας ως το κύριο εργαλείο εκμάθησης. Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν και ενισχύθηκαν με το στοιχείο του παιχνιδιού, το οποίο χαρακτηρίζει τους νεαρούς μαθητές. Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με κούκλα καθώς επίσης και ερωτηματολόγια προς τους μαθητές χρησιμοποιήθηκαν ώστε να συνεισφέρουν στην εγκυρότητα των ευρημάτων. Η παρουσίαση και ερμηνεία των ληφθέντων στοιχείων οδηγούν στο συμπέρασμα πως η κούκλα μπορεί να θεωρηθεί ως κίνητρο που θα οδηγήσει όχι μόνο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων προφορικού λόγου των νεαρών μαθητών αλλά και στην παρακίνηση αυτών για μάθηση, να τους εμπλέξει στη διαδικασία εκμάθησης και να προετοιμάσει το έδαφος για μια πιο συχνή χρήση της γλώσσας – στόχου. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα στους δασκάλους Αγγλικής γλώσσας νεαρών μαθητών. Αρκετά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα εν λόγω αποτελέσματα έριξαν φως στον ανεξερεύνητο τομέα της διδακτικής της Αγγλικής με τη χρήση κούκλας στην Ελλάδα.
The aim of this dissertation is to investigate the impact that the integration of puppets as an educational teaching tool in developing has on young learners’ oracy skills. More specifically, the research will explore the extent to which the target language is promoted, how often teachers integrate puppets into their teaching, the impact of the designed framework activities on learners’ motivation and social interaction skills. To that end, this research comprises of two parts: The theoretical and the empirical one. In the first part, the introduction of English language in early childhood in Europe is reviewed. Learning theories that influence and inform young learner teaching practices are reviewed along with an extensive literature review on puppetry and puppets. The second part informs us about the implementation of the research and how the data was gathered, presented and interpreted. The research methodology followed in this study, includes both quantitative and qualitative data. The present study was realized and piloted with eight to ten-year-old learners in a young learner classroom in a private foreign language school. More explicitly, a questionnaire was designed and administered to teachers employed in both public and private classroom settings. Some teachers were interviewed to triangulate the findings from the quantitative data. A framework of activities enriched with the use of puppets was designed as puppets were the main teaching tool. Activities endowed with the element of playfulness that characterize the young age of learners were developed and included in this framework. Observations of the teaching sessions with the puppets and questionnaires to learners were also utilized to contribute to the validity of the findings. The presentation and interpretation of the obtained data lead to the conclusion that puppets can be considered as a stimulus that will not only develop oracy skills but also motivate young learners, engage them into the learning process and pave the way for more frequent use of the target language. The results of this research may be particularly useful to teachers teaching English to young learners in the primary classroom. Interestingly enough, the results shed light on the rather unexplored area of puppets in English language teaching in Greece.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

puppets, oracy skills, symbolic play, young learners
κούκλα, δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου, συμβολικό παιχνίδι, νεαροί μαθητές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-11T09:50:30Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

133
12
9*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.