Ο σχεδιασμός φωτισμού στα μουσικά ψυχαγωγικά τηλεοπτικά προγράμματα, με ενδεικτικές περιπτώσεις τα Τhe Voice και X-Factor, στην ελληνική τηλεόραση 2016-2017.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Lighting design at musical entertainment TV shows, with indicative cases the tv shows "The Voice" and "X - Factor".
Ο σχεδιασμός φωτισμού στα μουσικά ψυχαγωγικά τηλεοπτικά προγράμματα, με ενδεικτικές περιπτώσεις τα Τhe Voice και X-Factor, στην ελληνική τηλεόραση 2016-2017.

Αγγελοπούλου, Μαρία - Μυρτώ

Κορακίδου, Βερονίκη
Σκοπετέας, Ιωάννης

Η διπλωματική αυτή εργασία ασχολείται με τις παραμέτρους του σχεδιασμού φωτισμού στα μουσικά ψυχαγωγικά τηλεοπτικά προγράμματα (shows). Ξεκινώντας παρατίθενται θεωρητικές σκέψεις για την επιστημονική και τεχνολογική υπόσταση των τριών αξόνων της εργασίας: φως – ήχος – τηλεόραση. Αναφερόμαστε στη φύση του φωτός, στη φύση του ήχου και ακολούθως στην τηλεοπτική παραγωγή, στη σημασία του φωτισμού και του ήχου στην τηλεόραση, αλλά και στην τέχνη της επικοινωνίας. Στη συνέχεια, μελετώνται εκτεταμένα δύο διάσημα, διεθνώς και στην Ελλάδα, τηλεοπτικά shows με μουσικό πυρήνα, το The Voice και το Χ-factor στη εκδοχή τους στην ελληνική τηλεόραση το 2016-2017, και εξετάζεται το πως αυτά φωτίζονται και το αν φωτίζονται ανάλογα με τη μουσική θεματολογία. Η διπλωματική διατριβή καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμοσμένη αισθητική του φωτισμού στα μουσικά ψυχαγωγικά τηλεοπτικά προγράμματα, και κατά πόσον αυτά είναι αποτέλεσμα του κατάλληλου συνδυασμού ήχου και φωτισμού.
This Master’s Dissertation deals with the parameters of lighting design in musical entertainment programs (shows) which have as their core the interpretation of musical works. At the beginning we share theoretical thoughts on the scientific and technological status of the three axes of work: light - sound - television. We refer to the nature of light, the nature of sound, and then to television production, the importance of lighting and sound on television, and the art of communication. Subsequently, we study extensively two famous, both internationally and in Greece, music shows, The Voice and X-factor, in their Greek television version of 2016-2017, and we consider their illumination according to the musical themes. The Dissertation leads to conclusions about the applied aesthetics of lighting in musical entertainment programs, and whether these are the result of the proper combination of sound and lighting.
Περιέχει πίνακες, σχέδια, φωτογραφίες και εικόνες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

φωτισμός τηλεοπτικών σόου
φωτισμός
ψυχαγωγικά τηλεοπτικά προγράμματα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:01:17Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
101
8*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)