Η συμβολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ανάπτυξη των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα. Μελέτη περίπτωσης: Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η συμβολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ανάπτυξη των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα. Μελέτη περίπτωσης: Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Κοβούση, Χαραλαμπία

Διονυσοπούλου, Παναγιώτα
Βλάμη, Αιμιλία

0
Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι απόλυτα καθοριστικός, εφόσον οι εντυπώσεις των πελατών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ικανότητες, δεξιότητες, την διάθεση αλλά και την συμπεριφορά του υπαλλήλου. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών είναι σήμερα ένα από τα ζητούμενα των τουριστικών επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι προϊόν μιας διαδραστικής επικοινωνίας των πελατών και του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Η πρόοδος και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ξεκινά από την γνώση και την καινοτομία, από τη φιλοδοξία και τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζονται στις τουριστικές επιχειρήσεις. Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών επομένως επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Τα προσόντα αποκτούνται συνήθως μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επομένως, σημαντικό ρόλο για την απόκτηση αλλά και την βελτίωση των προσόντων των υπαλλήλων που απασχολούνται στις υπηρεσίες του τουρισμού, είναι τα προγράμματα, αρχικής αλλά και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες παροχής ποιοτικών υπηρεσιών από τους εκπαιδευμένους εργαζόμενους, τις οποίες θα δέχεται ο πελάτης - τουρίστας, θα είναι ευχαριστημένος και θα καταστεί μεταδότης θετικής εμπειρίας. Η εργασία έχει σκοπό να καταγράψει, να παρουσιάσει και να αναλύσει την έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες του τουρισμού μέσα από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού . Είναι γνωστό ότι η ποιότητα στον τουρισμό χαρακτηρίζεται από δύο παράγοντες. Από τις υποδομές και από προσφερόμενες υπηρεσίες. Πρωτεύοντα ρόλο και το πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό, κατέχουν οι ποιοτικές προσφερόμενες υπηρεσίες, δεδομένου ότι είναι υπηρεσίες που προσφέρονται πρόσωπο με πρόσωπο, είναι αυτές που θα ευχαριστήσουν ή θα δυσαρεστήσουν τον τουρίστα (εγχώριο ή αλλοδαπό). Είναι αυτές που θα προσελκύσουν τον ίδιο ή και άλλους επισκέπτες ή θα τους απομακρύνουν από τα τουριστικά καταλύματα ή και την χώρα. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν σημαντική παράμετρο που απαιτούνται για να αντιμετωπισθούν οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και κυρίως στις τουριστικές μονάδες. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές χρειάζονται ένα υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό. Το ερώτημα αν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών της ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Μονάδων Φιλοξενίας , ανταποκρίνονται με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των προσόντων των αποφοίτων κατά την απασχόλησή τους στον τουριστικό τομέα
In the services provided business, human factor plays a significant role, in the sense that it defines customer’s evaluation which is directly associated with the abilities, skills and behavior of employees. The improvement of quality in services provided is a must in the tourism industry. The outcome of these services is the combination of the interactive communication between customers and employees. Knowledge and innovation, ambition and human resources are the key points as far as progress is concerned. Qualifications are acquired through a solid training course. Thus, the more detailed the course is, the better qualified the employees are. As a result, the provided services will be of better quality and the customers will be more satisfied. The aim of this dissertation is to present and analyze the term of quality in the tourism industry through the development of human resources. It is an undeniable fact that quality is the result of two factors: facilities and services provided. Tourists are to be either satisfied or dissatisfied, attracted or appauled by services provided in person in the context of accommodation. Qualifications and training are important parameters to deal with the financial and social challenges in tourism. For the accommodation to be and remain competitive, employees need to meet high standards. The question is if contemporary training courses are of good quality and, therefore, produce employees of good quality as well.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Η συμβολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ανάπτυξη των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστικό τομέα.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:09:17Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

79
2
30*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.