Ο ρόλος της "κλίκας" ως απόρροια της τοπικιστικής κουλτούρας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επίδρασή της στην εργασία των Δημοτικών Υπαλλήλων. Η διερεύνηση τεσσάρων επαρχιακών Δήμων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The role of "clique" (breakaway group) as an outcome of the local culture in Local Authority Organizations - Municipalities. Its effect on the work of Municipal employees. The investigation of four District Municipalities.
Ο ρόλος της "κλίκας" ως απόρροια της τοπικιστικής κουλτούρας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επίδρασή της στην εργασία των Δημοτικών Υπαλλήλων. Η διερεύνηση τεσσάρων επαρχιακών Δήμων.

Γραδούλα, Βασιλική

Μιχαλοπούλου, Αντιγόνη - Μαρία
Καφέτσιος, Κωνσταντίνος
Αναγνωστόπουλος, Φώτιος

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται τις εργασιακές σχέσεις που αναπτύσσονται βάσει δημογραφικών και τοπικιστικών χαρακτηριστικών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την εφαρμογή του Ν. Καλλικράτη περί αναγκαστικής συνένωσης μικρών Δήμων σε μεγαλύτερους. Ο Νόμος όρισε την συγχώνευση υπηρεσιών και τη μετακίνηση του διοικητικού προσωπικού το οποίο μεταφέρθηκε τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο, όσο και σε υπηρεσιακό. Παρόλο που το προσωπικό δεν άλλαξε κλάδο, ειδικότητα και σχέση εργασίας, διαφάνηκαν αμέσως κάποιες υποομάδες – κλίκες με κύριο χαρακτηριστικό τους την εντοπιότητα ή όχι, βάσει του Δήμου στον οποίο εργάζονται. Για αυτό το λόγο σχηματίζονται δύο υποομάδες. Η υποομάδα των «αυτόχθονων» ή «ντόπιων» και η υποομάδα των «ξένων» ή «αλλότριων». Μέσα από αυτή την καθημερινή συνεργατική αλληλεπίδραση διακρίθηκαν στοιχεία ευνοιοκρατίας, τα οποία προσεγγίζονται μέσω της θεωρίας της Συναλλαγής Ηγέτη – Μέλους (LMX). Ως μια συμβατικού τύπου συνεργατική σχέση, είναι εύλογο, ότι πρέπει να προσεγγιστούν και όλα εκείνα τα στοιχεία που απορρέουν από τις εργασιακές διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία. Για αυτό το λόγο μελετούνται το εργασιακό άγχος, το σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, η εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση, και τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης που αναδύονται. Όλα αυτά υπό μια πολιτισμική ματιά και σε σχέση με τον τρόπο, την επιρροή και αλληλεπίδραση που ασκείται στις δύο υποομάδες. Έτσι υποθέτουμε ότι οι αυτόχθονη ομάδα εργαζομένων συνάπτοντας υψηλού τύπου LMX σχέσεις, είναι πιο ικανοποιημένη από την εργασία της, πιο αφοσιωμένη και συναισθηματικά δεμένη με την εργασία της, βιώνει το σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης σε μικρότερο βαθμό και συνεπώς νιώθει μεγαλύτερη ψυχολογική ευεξία. Όλες οι υποθέσεις μας απορρίπτονται. Η έρευνα αφορά σε 4 περιφερειακούς Καλλικρατικούς Δήμους του Νομού Τρικάλων.
The present work deals with the labor relations developed on the basis of demographic and local characteristics in the Local Authorities, following the implementation of N. Kallikrates on the forced coalescence of small municipalities to larger ones. The law defined the merger of services and the relocation of administrative staff, which was transferred both geographically and in service. Although the staff did not change branch, specialty and employment relationship, some subgroups - key ones - with or without locality, were immediately displayed on the basis of the Municipality in which they work. For this reason, two subgroups are formed. The subset of "indigenous" or "locals" and the subgroup of "foreigners" or "outsiders". Through this everyday cooperative interaction, elements of favoritism have been distinguished, which are approached through the Leader – Member Exchange Theory (LMX). As a conventional type of cooperative relationship, it is reasonable that all those elements that come from working interpersonal relationships and communication must be approached. For this reason, work stress, work syndrome (Burn Out syndrome), job satisfaction and commitment, and emerging social support networks are being studied. All this in a cultural perspective and in relation to the way, the influence and the interaction that takes place in the two subgroups. Thus, we assume that the indigenous group of workers, by concluding high-profile LMX relationships, is more satisfied with its work, more committed and emotionally tied to its work, experiencing less labor-intensive work-related syndrome and thus feeling more psychological well-being. All our cases are rejected. The research concerns 4 regional Kallikratis Municipalities of the Prefecture of Trikala.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

κλίκα
τοπικιστική κουλτούρα
δημοτικός υπάλληλος
LMX
υποομάδα
εργασιακές σχέσεις

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:10:24Z
2017-09


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

301
4
20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.