«Συμβατική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων: Οι απόψεις και οι εμπειρίες των αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ε Α Π σχετικά με τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους».

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
«Συμβατική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων: Οι απόψεις και οι εμπειρίες των αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Ε Α Π σχετικά με τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους».

Τσιάρα, Μαρία

Γιώτη, Λαμπρίνα
Ανάγνου, Ευάγγελος

Περιέχει : πίνακες 3
Με την παρούσα έρευνα τέθηκε ως στόχος να διερευνηθούν οι απόψεις αποφοίτων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην εξ ΑΕ , για το πώς βίωσαν και πως αποτιμούν το συμβατικό σύστημα των προπτυχιακών τους σπουδών σε σχέση με το εξ αποστάσεως στις μεταπτυχιακές τους σπουδές. Οι περισσότερες μελέτες που έγιναν μέχρι σήμερα ασχολήθηκαν με τις απόψεις των φοιτητών που δεν είχαν ολοκληρώσει τα προγράμματά τους στο ΕΑΠ. Η ερευνήτρια εδώ θέλησε να ερευνήσει την πρακτική εφαρμογή της εξ ΑΕ στην ενηλικιότητα των εκπαιδευόμενων, συγκριτικά με τις εμπειρίες τους, στα προπτυχιακά προγράμματα στη συμβατική εκπαίδευση. Έγινε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι απόψεις των ανθρώπων που παράλληλα με την εργασία τους, την ηλικία τους και την προσωπική τους ζωή, επέλεξαν την εκπαίδευσή τους στο ΕΑΠ, κάλυψαν τις ανάγκες τους ως ενήλικες εκπαιδευόμενοι και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις μιας νέας εποχής. Ο σκοπός ήταν μια διερεύνηση ποιοτική που θα είχε να παρουσιάσει, όχι απαραίτητα την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οι συμμετέχοντες στην έρευνά επέλεξαν, αλλά την αποτίμηση τους στη σημερινή τους πραγματικότητα, όταν πια οι ίδιοι θα ήταν απαλλαγμένοι της επήρειας και της άμεσης επαφής με τον συγκεκριμένο ακαδημαϊκό «χώρο». Μεθοδολογικά επιχειρήθηκε μια ποιοτική προσέγγιση και διερεύνηση των απόψεων όπως αυτές κατεγράφησαν στις συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν. Η ανάλυση των ευρημάτων έδωσε σημαντικά συμπεράσματα για την βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα για το εκπαιδευτικό υλικό η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης και βελτίωσης του. Για τους Συμβούλους Καθηγητές αναγνωρίστηκε η ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και των ιδίων (Συμβούλων –Καθηγητών). Οι εμπειρίες τους, ως ενήλικων φοιτητών, και των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων κατέδειξαν κυρίως ομοιότητες μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά και πολλά κενά και παραλείψεις, που χρειάζεται άμεσα να αντιμετωπιστούν για να προχωρήσουμε σε αλλαγές ποιότητας - ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας, στις συγκεκριμένες σπουδές με απώτερο στόχο και μια μικρή συμβολή στην εκπαιδευτική έρευνα και τους στόχους της. Μια συμβολή στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
In the present study, we intended to explore the perspective of postgraduate students of Open & Distance Education, in comparison to how they experienced and how they valued conventional undergraduate studies. Most studies undertaken so far compared the views of students who had not completed their programs in Hellenic Open University. We wanted to investigate the practical application of distance learning in adults, in contrast to their experiences, in the undergraduate programs of conventional training. An effort was made to highlight the views of people who alongside their work, age and personal life, chose their education in the Greek Open University, covered their needs as adult learners and responded to the demands of a new era. Our goal was a qualitative investigation that would not necessarily depict the effectiveness of the educational programs chosen by the participants, but their evaluation in the present reality, once free of the influence and direct contact with the University. The methodology, attempted a qualitative approach and explored the views recorded in the interviews that took place. The analysis of our research, offered potentially important findings for the improvement of the educational services provided. As regards to educational material, the study has shown that there is a need to review and improve it. Advisory Teachers need to further communicate with students. The educational systems under review have shown mainly similarities, but also some gaps and omissions that need to be addressed promptly in order to enhance the quality, flexibility and competitiveness of these studies. A contribution to the evolution of educational reality.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Conventional education
Adult education
Συμβατική εκπαίδευση
ΕΑΠ
Trainer
Ανθρώπινο δυναμικό
Εκπαίδευση ενηλίκων
Μεταπτυχιακά προγράμματα
Greek Open University
Open & Distance Education
Εκπαιδευτής ενηλίκων
Εξ ΑΕ
Postgraduate programs
Human resources

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:12:05Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
92
54*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.