Έξυπνη Κατοικία. Η συμβολή του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και των έξυπνων δικτύων στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Έξυπνη Κατοικία. Η συμβολή του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και των έξυπνων δικτύων στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων.

Μπότσας, Κωνσταντίνος

Μερέση, Αικατερίνη

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση της έννοιας των έξυπνων κατοικιών και της συμβολής τους στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Η ανάγκη για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των παραγόμενων εκπομπών CO2 στον κτιριακό τομέα γίνεται όλο και πιο επιτακτική στον 21ο αιώνα με τον κτιριακό τομέα να αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς ενεργειοβόρους παράγοντες. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη των δικτύων και του Internet των πραγμάτων πιο συγκεκριμένα είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Οι δύο αυτοί παράγοντες η ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών και τα δίκτυα επικοινωνίας συνδυάζονται και με την βοήθεια του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού δημιουργούν μια έξυπνη κατοικία η οποία είναι φιλική στον χρήστη της και λιγότερο ενεργοβόρα από μια συμβατική κατοικία. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί αρχικά η το ενεργειακό πρόβλημα και η συμβολή του τομέα της κατοικίας στην ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στην συνέχεια η εργασία εστιάζει στην παρουσίαση της έννοιας του Internet των πραγμάτων και του έξυπνου σπιτιού με στόχο να αναδείξει πώς η εφαρμογή τους συμβάλλει στην εξοικονόμιση ενέργειας στον τομές της κατοικίας. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τρία διαφορετικά παραδείγματα εφαρμογής του έξυπνου σπιτιού με το ευρωπαικό παράδειγμα του Home for Life στην Δανία να παρουσιάζεται διεξοδικά και ακολουθούν τα συμπεράσματα. Με οδηγό τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής έρευνας στο τελευταίο τμήμα της εργασίας παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης. Ασχολείται με την μετατροπή μιας παραδοσιακής πέτρινης εξοχικής κατοικίας του 1908 σε έξυπνη μέσα από την προσθήκη σε αυτή συστημάτων Α.Π.Ε. και έξυπνων αισθητήρων και συσκευών.
This paper is intended to explore the concept of smart homes and their role in reducing energy consumption in buildings. The need to reduce energy consumption and resultant CO2 emissions in the building sector is becoming more important in the 21st century with the building sector being one of the most important energy-consuming factors. Meanwhile, the development of networks and the Internet of Things (IoT) is particularly rapid in recent years. These two factors energy consumption of housing and communication networks and combined with the help of modern machinery creates a smart home that is friendly to the user and less energy than a conventional house. In this paper it will be first presented the energy problem and the contribution of the residential sector to energy consumption in Greece and Europe. The paper then focuses on presenting the concept of the Internet of Things and the Smart Home in order to show how their application contributes on saving energy in the residential section. The next step is the presentation of three different examples of Smart Home application, with the European example of Home for Life in Denmark being presented in detail and in the end of this chapter the conclusions. Based on the literature review above the case study is presented in the last part of the paper. It deals with the transformation of a traditional 1908 stone house into a Smart House through the addition to it of RES systems, smart sensors and devices.
Περιέχει: εικόνες, πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Internet των πραγμάτων
Energy Saving
Smart Buildings
Sustainability
Internet of Things ( IoT)
Έξυπνα Κτίρια
Βιωσιμότητα
Διαχείριση Ενέργειας
Energy management
Ευφυή Δίκτυα
Smart Networks
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:13:39Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
13
114*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)