«Η Επίδραση της Οργανωσιακής Κουλτούρας στην Επαγγελματική Εξουθένωση των Εργαζομένων στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης –Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ)».

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
"The Effect of Organizational Culture on Vocational Burnout Employees in Differential Diagnosis and Support Centers"
«Η Επίδραση της Οργανωσιακής Κουλτούρας στην Επαγγελματική Εξουθένωση των Εργαζομένων στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης –Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ)».

Πίγκα, Κωνσταντίνα

Γαρδικιώτης , Αντώνιος
Σιδερίδης , Γεώργιος

Στο κυρίως κείμενο υπάρχουν πίνακες.
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί τη διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και την οργανωσιακή κουλτούρα στους εργαζομένους στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Προκειμένου για τη διερεύνηση αυτή χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια σε δείγμα 104 εργαζομένων στην κατηγορία του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το είδος της εργασιακής σχέσης και το αντικείμενο της εργασίας δεν σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση και την αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή κουλτούρα. Η κυρίαρχη οργανωσιακή κουλτούρα για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ είναι η κουλτούρα αγοράς, ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην οργανωσιακή κουλτούρα και τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης που εμφανίζουν οι εργαζόμενοι στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με ένα μέρος προγενέστερων ερευνών αλλά και έρχονται σε αντίθεση με άλλες έρευνες. Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα περιλαμβάνουν τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και παράγοντες όπως τα κίνητρα επίτευξης ή η ικανοποίηση από την εργασία στην εποχή της οικονομικής κρίσης.
The present study investigates the correlation between the organizational culture and burnout syndrome for the employees of the Centers for Differential Diagnosis, Diagnosis and Support (CDDS) in Greece – a public organization that tends to the needs of students with special education needs. For this correlation to be tested, questionnaires were applied on 104 psychologists, social workers, speech therapist and special education teachers who work for the CDDS. According to the results, none statistically significant correlation was found between demographic characteristics, the rules of the contract between the employees and the CDDS (full- time, permanent or freelance) nor the vocation (psychologist, social worker or teacher) and the burnout syndrome or the perceived organizational culture. The main organizational culture in CDDS was found to be the market culture. No statistically significant correlation was found between the organizational culture and the burnout syndrome symptoms presented by the participants. These results support some previous research but do not support others previous research findings. Suggestions for future research regard the correlation between economic status, job satisfaction and success motivation.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης, Οργανωσιακή Κουλτούρα, Ειδική Αγωγή, Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ), Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:16:52Z
2017-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
105
17*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.