Χριστιανισμός και πλούτος. Διάλογος της Ορθόδοξης θεολογίας με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Institutional Repository of the Hellenic Open University
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareThesis (EN)

2017 (EN)
Χριστιανισμός και πλούτος. Διάλογος της Ορθόδοξης θεολογίας με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες

ΧΑΡΙΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΣΠΟΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

0
Τhe modern human being views the higher standard of living tantamount to profit, wealth and property. It is an advocate of liberal policies, with its sole pursuit being the maximization of profit and the accumulation of wealth. In our times, the moral dimension of matters has been put aside whilst all references to human being as human indeed and as a person of free will and thought are seen as not benefiting the economic development or the maximization of profit. Throughout history, Christianity has identified human being’s greed as the source of inequalities. The meaning and essence of solidarity, love, justice and freedom – values that are of great importance in Christian teaching – downright disagree with the pursuit of profit. Lately, this opinion is shared by different scientists who have realized that the law of the markets has become the law of the jungle where the powerful increase their power and their wealth on the backs of the many and poor without regard to human rights or values. This paper aims to examine whether it is possible for the religious texts and the Bible to align with the modern view of the economy whilst at the same time, emphasizing the need to return to the basic principles of the orthodox theology.
Ο σύγχρονος άνθρωπος ταύτισε το καλύτερο βιοτικό επίπεδο με το κέρδος, τον πλούτο και την ατομική ιδιοκτησία. Είναι προσηλωμένος σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές και έχει ως μοναδική του επιδίωξη τη μεγιστοποίηση του κέρδους και την αύξηση του ατομικού πλούτου πάση θυσία. Στην εποχή μας έχει περιθωριοποιηθεί η ηθική διάσταση και οποιαδήποτε αναφορά στον άνθρωπο ως οντότητα και ελεύθερη προσωπικότητα νοούνται ως αρχές που δεν ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη και τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Ο Χριστιανισμός διαχρονικά έχει στηλιτεύσει την ανθρώπινη απληστία, που είναι η κύρια πηγή των ανισοτήτων. Οι έννοιες της αλληλεγγύης, της αγάπης, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας που παραδοσιακά προβάλλονται μέσα από τη χριστιανική διδασκαλία δεν συμβαδίζουν με το κυνήγι του κέρδους. Άποψη που εσχάτως ασπάζονται και διάφοροι επιστήμονες συνειδητοποιώντας πως πλέον ο νόμος των αγορών έχει μετατραπεί σε νόμο της ζούγκλας, όπου οι ισχυροί γίνονται ισχυρότεροι και ακόμα πιο πλούσιοι εις βάρος των πολλών, καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε το κατά πόσο τα πατερικά κείμενα και οι λόγοι της Αγίας Γραφής μπορούν να συμβαδίσουν με τη σύγχρονη θεώρηση της οικονομίας και να δώσουμε έμφαση στην ανάγκη για αξιοποίηση των βασικών αρχών της ορθόδοξης θεολογίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΚΕΡΔΟΣ
ΗΘΙΚΗ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΛΟΥΤΟΣ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Greek

2017-10-11T10:20:43Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
177
137*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)