δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό και ο Ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων
Crisis Management in Tourism and the Role of Public Relations

Αργυρόπουλος, Διονύσιος

Βιτουλαδίτη , Ουρανία
Αβραμόπουλος , Αβραάμ

Περιέχει: πίνακες και διαγράμματα
Οι καταστάσεις κρίσης, προερχόμενες είτε από τη φύση είτε από τον ίδιο τον άνθρωπο, έχουν επηρεάσει και συνεχίζουν να αποτελούν μέρος της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Ειδικότερα, γεγονότα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής προέλευσης, διανέμονται σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω αναρίθμητων καναλιών ενημέρωσης, προκαλώντας αναταραχή στο σύνολο της τουριστικής κοινότητας. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τους διάφορους τύπους κρίσεων και τους μηχανισμούς άμυνας, που περιορίζουν το μέγεθός τους. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις αρνητικές επιπτώσεις, που έχουν αντίκτυπο τόσο στη συμπεριφορά των τουριστών κατά τη λήψη της αγοραστικής τους απόφασης, όσο και στην ίδια την αντίληψη που σχηματίζουν για τον τουριστικό προορισμό. Τα ευρήματα που προκύπτουν από το θεωρητικό πλαίσιο, αναδεικνύουν τις αρνητικές συνέπειες στην προσφορά και τη ζήτηση για τουριστικά προϊόντα εξαιτίας μίας κρίσης, ενώ παράλληλα φανερώνουν τη σημασία που κατέχουν τόσο η διαχείριση των κρίσεων όσο και ένα καλά οργανωμένο πλάνο επικοινωνιών ως βασικά εργαλεία αποκατάστασης. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ μέσω της ενίσχυσης του ρόλου των Δημοσίων Σχέσεων σε όλα τα στάδια της κρίσης, συμβάλλει θετικά στην αλλαγή της αρνητικής συμπεριφοράς των τουριστών και στην ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας του προορισμού λόγω της κρίσης. Η συγκεκριμένη διπλωματική μελέτη αποτελείται από το θεωρητικό μέρος της εργασίας και το ερευνητικό μέρος με τη στατιστική ανάλυση. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται οι διαστάσεις της κρίσης, οι συνέπειές της για τον προορισμό, οι επιδράσεις της στην αντίληψη των τουριστών, ο ρόλος της Διαχείρισης των Κρίσεων και η σημασία των Δημοσίων Σχέσεων. Στη στατιστική ανάλυση, συγκεντρώθηκαν πρωτογενή στοιχεία μέσα από τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μοιράστηκε ηλεκτρονικά σε βασικά κοινωνικά δίκτυα.
Crisis situations, caused by either nature or humanity, have always affected and continue to be part of the global tourism industry. Nowadays, news and updates about political, economic and social events spread around the world through numerous media channels, bringing the whole tourist community to a state of uncertainty and unrest. The aim of this dissertation is to present the different types of crisis in tourism and the defence mechanisms that are employed in order to limit their effects. The negative impact crises can have on the tourists’ behavior during decision making as well as the way they view their future destination more generally are also discussed. The findings underline the negative consequences of crises in terms of tourism services supply and demand and highlight the importance of crisis management and well- organised communication as ways towards the recovery of a given destination. It is further argued that the development and implementation of marketing strategies through public relations have a positive effect on the way tourists view each destination and on the recovery of its competitiveness following a crisis. This dissertation consists of a theoretical and a research part, including a statistic analysis. In the first part, the dimensions of the crisis and its consequences for the tourists’ perception of each place, the role of crisis management and the importance of public relations are presented. In the second part, primary data collected through a questionnaire distributed via major social networks are presented and analysed.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κρίση στον Τουρισμό
Δημόσιες Σχέσεις

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:26:18Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
1
258*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.